Home

About Institute
 Short history
 Administration
 Departments
 Councils
 Documents
 Contacts
 


Scientific Activity
 Main Fields
 Programs
 Periodicals
 Partnership
 R&D Projects
 Scientific Events


Education
 Postgraduate  School
 MD  School


Resources
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Library

Scientific Council

Announcements

Events
 Conferences
 Workshops
 Seminars
 Trainings
 Scientific Council
 Specialised Council
 


News

On March 1, 2018, at 14:00 a general seminar session will take place at IIAP NAS RA.

On the agenda there is the report of Associate Professor of Microelectronic Circuits and Systems Department of the NPUA Ashot Haroutunyan on "ԵՆԹԱՄԻԿՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐՈՒՄ ՏԱՐՐԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ":

 

Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’

 

The Call for Participation is open for Eastern Partnership research collaborations to submit Enlighten Your Research proposals– deadline midnight CET on Friday 16 March 2018.


Copyright © 2013, IIAP NAS RA