Home

About Institute
 Short history
 Administration
 Departments
 Councils
 Documents
 Contacts
 


Scientific Activity
 Main Fields
 Programs
 Periodicals
 Partnership
 R&D Projects
 Scientific Events


Education
 Postgraduate  School
 MD  School


Resources
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Library
Previous Announcements (Year 2017)
  1. The defense will take place during the meeting of the Specialized Council 037 “Informatics” at the Institute for Informatics and Automation Problems of NAS of RA on 6 June 2017 at 16.00. (See Abstract: Martun KarapetyanWhite-Box Cryptography and Applications)
  2. The defense will take place during the meeting of the Specialized Council 037 “Informatics” at the Institute for Informatics and Automation Problems of NAS of RA on 6 June 2017 at 17.00. (See Abstract: Artak KhemchyanResearch of Methods for Secret Sharing Based on Error-Correcting Codes)
  3. The defense will take place during the meeting of the Specialized Council 037 “Informatics” at the Institute for Informatics and Automation Problems of NAS of RA on 8 June 2017 at 16.00. (See Abstract: Minas HovhannisyanTarget Designing of Complex Network Systems with Multi-Scale Architecture Using Distributed Computing Resources)
  4. The defense will take place during the meeting of the Specialized Council 037 “Informatics” at the Institute for Informatics and Automation Problems of NAS of RA on 8 June 2017 at 17.00. (See Abstract: Artur TadevosyanDevelopment of Modeling and Echo Signal Simulation Methods for Synthetic Aperture Radar)
  5. The defense will take place during the meeting of the Specialized Council 037 “Informatics” at the Institute for Informatics and Automation Problems of NAS of RA on 15 June 2017 at 16.00. (See Abstract: Vladimir HovsepyanDevelopment of Additional Tools for Safety Work of Cloud Technology)
  6. The defense will take place during the meeting of the Specialized Council 037 “Informatics” at the Institute for Informatics and Automation Problems of NAS of RA on 15 June 2017 at 17.00. (See Abstract: Vahan GevorgyanDevelopment and Implementation of Inpainting Methods for Digital Images)
  7. The defense will take place during the meeting of the Specialized Council 037 “Informatics” at the Institute for Informatics and Automation Problems of NAS of RA on 22 June 2017 at 16.00. (See Abstract: Knarik Kureghyan – Development and Implementation of a 256-bit Cryptosystem of SAFER Family)
  8. The defense will take place during the meeting of the Specialized Council 037 “Informatics” at the Institute for Informatics and Automation Problems of NAS of RA on 22 June 2017 at 17.00. (See Abstract: Manuk Zakaryan – Development of Algorithms and Software for Video Dynamic Analysis and Segmentation)
Events
 Conferences
 Workshops
 Seminars
 Trainings
 Scientific Council
 Specialised Council
 


News

«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում» գիտաժողով
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ 2018թ. հոկտեմբերի 12-13-ը Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի է ունենալու
«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում» (Science and Technology Convergence) խորագրով երկրորդ գիտաժողովը։ Մանրամասներին ծանոթանալու և գրանցվելու համար կարող եք այցելել
www.stcc.am կայք, իսկ հարցերի դեպքում` գրել stc@asnet.am հասցեով։ Գիտաժողովի հրավերը կցված է /տե՛ս Հրավերը/:


In the frames of Erasmus+ Credit Mobility the first-year students of "Informatics and Computer Engineering" Department of ISEC NAS RA can study their first semester of 2018-2019 academic year at Universite Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3-PS), France. (See more)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’


Copyright © 2013, IIAP NAS RA