Home

About Institute
 Short history
 Administration
 Departments
 Councils
 Documents
 Contacts
 


Scientific Activity
 Main Fields
 Programs
 Periodicals
 Partnership
 R&D Projects
 Scientific Events


Education
 Postgraduate  School
 MD  School


Resources
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Library
Personal Data

Full name Vladimir Sahakyan
Phone (+374 10) 282080, (+374 60) 270020
E-mail vladimir.sahakyan@sci.am
Position
Director, Head of Computational and Cognitive Networks Department
Research Interests

Architecture of computer networks: research and development, Distributed computing systems, Queuing Systems

Education

1969–1974 - Rostov-on-Don State University /Yerevan State University, Faculty of Mathematics and Mechanics

1980–1984 - Computer Center of Academy of Sciences of RA, PhD 

Titles, Degree
PhD of Physical and mathematical sciences
Honors

2004 - Presidential Award in the sphere of Technical Sciences and Technology

2013 – “Anania Shirakatsi” medal

Professional Experience

Leading specialist or Project  manager in international projects:
INARMERA-ICT “Integrating  Armenia into European Research Area”, EU FP7; HPSEE  “High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe’s Research Communities” EU FP7; EGIInSPIRE “European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe”; “Black Sea Interconnection” FP7 EC;  “South East European Grid eInfrastructure for regional eScience” FP7 EC; “Development of Armenian-Georgian Grid Infrastructure and applications in the fields of high energy physics, astrophysics and quantum physics” , ISTC A1606; “Development of Scientific Computing Grid on the Base of Armcluster for South Caucasus Region”, ISTC A1451; “Armcluster” ISTC A823;  “Scientific Network for Armenian Research Institutions”, NATO; “Network Infrastructure for Fundamental Library” , INTAS; “Virtual Silk Highway”, NATO; “Universal Netwroking Language”, UNDP; "Application Development Outsourcing to the New Independent States", ADONIS, EU IST; “Creation of the regional network of the National Academy of Sciences of Armenia, ASNET-AM, Armenia Foundation.

Selected Publications

2 educational-methodological manuals, 75 scientific, scientific-technical and scientific-methodological articles, 11 PhD defended students.

Events
 Conferences
 Workshops
 Seminars
 Trainings
 Scientific Council
 Specialised Council
 


News

«Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» ամառային միջազգային դպրոց
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ս․թ․ սեպտեմբերի 26-29-ը  ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման ինստիտուտի Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնն անցկացնելու է գիտաչափությանը նվիրված երկրորդ ամառային միջազգային դպրոցը` «Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» խորա-
գրով։ Ամառային դպրոցի ընթացքում դասախոսություններով հանդես կգան գիտաչափության ոլորտի առաջատար մասնագետներ Բելգիայից, Իտալիայից, Ռուսաստանից, Հայաստանից և այլն։ Դպրոցը նախատեսված է  գիտության հետ առնչվող անձանց լայն շրջանակի համար: Դպրոցի մասին մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ
csiamconf2018.sci.am/
կայքում։


«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում»
 գիտաժողով
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ 2018թ. հոկտեմբերի 12-13-ը Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի է ունենալու
«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում» (Science and Technology Convergence) խորագրով երկրորդ գիտաժողովը։ Մանրամասներին ծանոթանալու և գրանցվելու համար կարող եք այցելել
www.stcc.am կայք, իսկ հարցերի դեպքում` գրել stc@asnet.am հասցեով։ Գիտաժողովի հրավերը կցված է /տե՛ս Հրավերը/:

 

The professional qualifying examination by specialties E.13.04 (The program) and E.13.05 (The program) will be held on November 1, 2018 at 11:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems.


In the frames of Erasmus+ Credit Mobility the first-year students of "Informatics and Computer Engineering" Department of ISEC NAS RA can study their first semester of 2018-2019 academic year at Universite Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3-PS), France. (See more)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’


Copyright © 2013, IIAP NAS RA