Home

About Institute
 Short history
 Administration
 Departments
 Councils
 Documents
 Contacts
 


Scientific Activity
 Main Fields
 Programs
 Periodicals
 Partnership
 R&D Projects
 Scientific Events


Education
 Postgraduate  School
 MD  School


Resources
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Library
Personal Data

Full name Parandzem Hakobyan
Phone (+374 60) 623551
E-mail par_h@ipia.sci.am
Position
Scientific Researcher
Research Interests

Information  Theory, Probability Theory, Mathematical and Applied Statistics

Education
Master’s degree   Yerevan State University. Faculty of Mathematics

Bachelor’s degree   Yerevan State University. Faculty of
Mathematics
Titles, Degree

Ph. D of  Physical and Mathematical Sciences

Professional Experience
Scientific Researcher   Institute for Informatics and Automation Problems of NAS RA, (2002- at present)

Responsible,
Technical Editor
  Journal «Mathematical Problems of
Computer Science»  of IIAP NAS RA 
Selected Publications

E. Haroutunian and P. Hakobyan, “Multiple objects: error exponents in  hypotheses  testing and identification”,  Lecture Notes in Computer Science, Ahlswede Festschrift LNCS vol. 7777, Springer Verlag, pp. 313-345, 2013.

E. Haroutunian, P. Hakobyan and F. Hormozi-nejad, “On two-stage LAO testing of multiple hypotheses for the families of distributions”, Journal of Statistics and Econometrics Methods, vol. 2, no. 2, pp. 127-156, 2013.

E.  Haroutunian,   A. Yessayan and  P. Hakobyan,  “On reliability approach to multiple hypotheses testing and identification of probability distributions of two stochastically coupled objects”. International Journal ``Informations Theories and Applications".  vol. 17, no. 3, pp. 259—288, 2010.

E.  Haroutunian,  P. Hakobyan  and A. Yessayan, “On multiple hypotheses  LAO testing with rejection of decision for many  independent objects”. Proceedings of International Conference CSIT 2011,  pp. 141-144, 2011.

E. Haroutunian and P. Hakobyan, “Multiple hypotheses LAO testing for many independent object”, International Journal  ``Scholarly Research Exchange'',  vol. 2009, pp. 1-6, 2009.

E. Haroutunian and  P. Hakobyan, “On hypotheses optimal testing for many independent objects”,   Proceedings of International Conference CSIT 2009, pp. 141-144, Yerevan, 2009.

P. Hakobyan, “On testing of hypotheses for many independent objects”,  Transactions  of IIAP  of  the NAS  of  RA and of the YSU, Mathematical Problems of Computer Science 26, pp. 82--90, 2006.

M. Safaryan, L. Egiaazaryan, Ye. Stamboltsyan, P. Hakobyan, “Impact of  medical-epidemiologic and social factors on the index of tuberculosis mortality rate”, Medical Science of Armenia, Yerevan 2004.

Author and coauthor of more than 20 scientific papers.

Events
 Conferences
 Workshops
 Seminars
 Trainings
 Scientific Council
 Specialised Council
 


News

«Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» ամառային միջազգային դպրոց
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ս․թ․ սեպտեմբերի 26-29-ը  ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման ինստիտուտի Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնն անցկացնելու է գիտաչափությանը նվիրված երկրորդ ամառային միջազգային դպրոցը` «Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» խորա-
գրով։ Ամառային դպրոցի ընթացքում դասախոսություններով հանդես կգան գիտաչափության ոլորտի առաջատար մասնագետներ Բելգիայից, Իտալիայից, Ռուսաստանից, Հայաստանից և այլն։ Դպրոցը նախատեսված է  գիտության հետ առնչվող անձանց լայն շրջանակի համար: Դպրոցի մասին մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ
csiamconf2018.sci.am/
կայքում։


«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում»
 գիտաժողով
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ 2018թ. հոկտեմբերի 12-13-ը Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի է ունենալու
«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում» (Science and Technology Convergence) խորագրով երկրորդ գիտաժողովը։ Մանրամասներին ծանոթանալու և գրանցվելու համար կարող եք այցելել
www.stcc.am կայք, իսկ հարցերի դեպքում` գրել stc@asnet.am հասցեով։ Գիտաժողովի հրավերը կցված է /տե՛ս Հրավերը/:

 

The professional qualifying examination by specialties E.13.04 (The program) and E.13.05 (The program) will be held on November 1, 2018 at 11:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems.


In the frames of Erasmus+ Credit Mobility the first-year students of "Informatics and Computer Engineering" Department of ISEC NAS RA can study their first semester of 2018-2019 academic year at Universite Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3-PS), France. (See more)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’


Copyright © 2013, IIAP NAS RA