Home

About Institute
 Short history
 Administration
 Departments
 Councils
 Documents
 Contacts
 


Scientific Activity
 Main Fields
 Programs
 Periodicals
 Partnership
 R&D Projects
 Scientific Events


Education
 Postgraduate  School
 MD  School


Resources
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Library
Personal Data

Full name Armen Petrosyan
Phone (+374 60) 623547
E-mail armenpet@ipia.sci.am
Position
Senior Scientific Researcher
Research Interests

Machine Vision, using cameras and Image Processing in Applications – Optical Character Recognition, Visual Sorting, Pattern Matching, Video Streaming and real-time analysis, FPGA based image processing

Education
Yerevan State University   Applied Mathematics
Titles, Degree

PhD in technical sciences

Professional Experience
Senior Researcher   Institute for Informatics and Automation Problems of NAS RA (1994 – at present)
Selected Publications

D. R. Darbinyan, H. G. Sarukhanyan, A. S. Petrosyan, Image Compression System via Orthogonal Transforms (in Russian), SCOR-98, Novosibirsk, Russia, June 22-27.

H. G. Sarukhanyan, D. R. Darbinyan, A. S. Petrosyan, Fast Algorithms of the Block-Diagonal Orthogonal Transforms, DSPA-98, Moscow, Russia, vol. 3-E, pp. 137-141.

K. O. Egiazaryan, A. S. Petrosyan, Super-Resolution from Noisy Image, CSIT-99, Yerevan, Armenia, August 17-22, 1999, pp. 278-282.

A. S. Petrosyan, A Solution of Noisy Image Super-Resolution Problem, DSPA-99, Moscow, Russia, September 21-24, 1999, vol. 2, pp. 296-301.

H. G. Sarukhanyan, D. R. Darbinyan, A. S. Petrosyan, On about a Class of Easily Invertible Matrices, CSIT-99, Yerevan, Armenia, August 17-22, 1999, pp. 235-237.

A. S. Petrosyan, Image Compression, Filtration and Super-Resolution Using Scaled Hadamard Matrices, Pre-print N 2000/1, IIAP NAS RA, Yerevan, Armenia.

A. J. Anoyan, A. S. Petrosyan, H. G. Sarukhanyan, Determination of Recognizable Boundary in noisy communication channels (in Russian), ROAI-6, Russia, 2002.

A. S. Petrosyan, H. G. Sarukhanyan, Implementation of Fast Fourier Transform via Walsh-Hadamard Transform, CSIT-2005, Yerevan, Armenia, September 19-23.

A. S. Petrosyan, H. G. Sarukhanyan, Fast DCT-2 Transform via Hadamard Transform, Mathematical Problems of  Computer Science, 2007.

Armen S. Petrosyan, Fast Hartley Transform via Hadamard Transform, CSIT-2007, Yerevan, Armenia, September 24-28.

Armen S. Petrosyan, Vision System for Disabled People Using Pattern Matching Algorithm, CSIT-2009, Yerevan, Armenia, 28 September – 2 October, pp 343 - 347.

Armen Petrosyan, LCD TV Panel Dead Pixel Inspection System, CSIT-2011, Yerevan, Armenia, September 26-30.

Events
 Conferences
 Workshops
 Seminars
 Trainings
 Scientific Council
 Specialised Council
 


News

«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում» գիտաժողով
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ 2018թ. հոկտեմբերի 12-13-ը Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի է ունենալու
«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում» (Science and Technology Convergence) խորագրով երկրորդ գիտաժողովը։ Մանրամասներին ծանոթանալու և գրանցվելու համար կարող եք այցելել
www.stcc.am կայք, իսկ հարցերի դեպքում` գրել stc@asnet.am հասցեով։ Գիտաժողովի հրավերը կցված է /տե՛ս Հրավերը/:


In the frames of Erasmus+ Credit Mobility the first-year students of "Informatics and Computer Engineering" Department of ISEC NAS RA can study their first semester of 2018-2019 academic year at Universite Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3-PS), France. (See more)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’


Copyright © 2013, IIAP NAS RA