Home

About Institute
 Short history
 Administration
 Departments
 Councils
 Documents
 Contacts
 


Scientific Activity
 Main Fields
 Programs
 Periodicals
 Partnership
 R&D Projects
 Scientific Events


Education
 Postgraduate  School
 MD  School


Resources
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Library
Personal Data

Full name Edita Gzoyan
Phone (+374 98) 309097
E-mail editagzoyan@gmail.com
Position
Senior Scientific Researcher
Research Interests

Scientometrics

Education
PhD   International Relations, Yerevan  State University

LL.M.   American University of Armenia
 
M.A.    International Relations,
Yerevan State  University
 
B.A.   International Relations,
Yerevan State  University
Titles, Degree

PhD in International Relations

Professional Experience
Senior Researcher   Center for Scientific Information Analysis and Monitoring, Institute for Informatics and Automation Problems of NAS RA, (2010 - at present)

Researcher   Institute of History,NAS RA (2009 - 2013)
 
Assistant   Faculty of International  Relations
Yerevan State University, (2004-2009)
Selected Publications

Edita G. Gzoyan,  Lusine A. Hovhannisyan,  Sofya A. q Aleksanyan,  Narine A. Ghazaryan, Simon R. Hunanyan,  Ahmed Bourghida,   Shushanik A. Sargsyan, Comparative analysis of the Scientific Output of Armenia, Azerbaijan and Georgia, Scientometrics, 2015, January 2015, Volume 102, Issue 1, pp 195-212.

N. Ayvazyan, E. Gzoyan, ‘Mapping the Intellectual Capital of Post Soviet States’, Open Innovation 2012, European Union, pp. 123-130.

Gzoyan E. G. The role of governmental and non-governmental organizations (including international organizations) in enlarging the interstate mobility of scientists and professionals in humanities and social sciences in Armenia. International Conference (19-23 October 2011, Kiev, Ukraine) 118-120.

E. Gzoyan, A. Mailyan, L. Stepanyan, S. Mkrtchyan, N. Ayvazyan, The current state of affairs in humanities and social sciences in the Post-Soviet area, Basic science and practice, Tomsk (2010) Volume 1, N 4, Proceedings of the International Conference on Science.  

Է. Գզոյան, Ա. Մայիլյան, Լ. Ստեփանյան, Ս. Մկրտչյան, Մ. Շարամբեյան, Ն. Այվազյան, Հասարակական և հումանիտար գիտությունների արդի բնութագիրը, Գիտության տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, Տեղեկագիր N2, Երևան 2011, 79 էջ:

Է. Գզոյան, Ա. Բալյան, Ս. Հունանյան, Մ. Շարամբեյան, Ն. Այվազյան, H ցուցիչը և վարկանիշային աղյուսակները գիտաչափության մեջ, Գիտության տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոն, Տեղեկագիր N3, Երևան 2012, 45 էջ:

Է. Գզոյան, Միրզոյան Ա., Սարգսյան Շ., Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննություն, Տեղեկագիր N4, Երևան 2013, 96 էջ:

Events
 Conferences
 Workshops
 Seminars
 Trainings
 Scientific Council
 Specialised Council
 


News
The Jubilee Event dedicated to the 60th anniversary of the Institute for Informatics and Automation Problems of the National Academy of Sciences will take place on November 30, 2017, at 15:00 in the big hall of the institute.

The EU is pleased to support since 2015 the Eastern Partnership Connect project and its efforts to provide not only physical networks to interconnect Eastern Partnership (EaP) and other countries with high-speed broadband connections, but also its efforts to build online services for research and education, to extend its reach beyond supporting big science and research and to offer support also to the arts and humanities. Projects like this are of strategic importance to help bring EaP and European neighbours closer together
said the European Commission Directorate-General for Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations’ Neighbourhood East Director Lawrence Meredith.


Cross-border ministerial concert showcases unique technology for music teaching and performance

Copyright © 2013, IIAP NAS RA