Home

About Institute
 Short history
 Administration
 Departments
 Councils
 Documents
 Contacts
 


Scientific Activity
 Main Fields
 Programs
 Periodicals
 Partnership
 R&D Projects
 Scientific Events


Education
 Postgraduate  School
 MD  School


Resources
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Library
Personal Data

Full name Ashot Gevorkyan
Phone (+374 91) 208128
E-mail gashot@ipia.sci.am
Position
Leading Scientific Researcher, Head of scientific direction Modeling of Multiscale Physical-Chemical
Memberships

of editorial board of Journal of Computational Science – Elsevier http://www.journals.elsevier.com/journal-of-computational-science/editorial-board/

Research Interests

Foundations of quantum physics and related to its problems of mathematical physics, multichannel classical and quantum scattering in three and few body systems, classical non-integrability and quantum chaos, stochastic quantum mechanics, quantum thermodynamics, exactly constructed models of quantum mechanics with random environment, quantum vacuum and its properties under influence of external fields, stochastic electrodynamics, classical and quantum three-body problem, disordered classical and quantum 3D spin system far from an equilibrium, method of functional integral, stochastic diff. equation, partial and ordinary diff. equations, curved geometry, simulation of a large system of algebraic equations, quantum computation, elaboration of high-performance parallel algorithms for simulation of different quantum problems etc.

Education
Bachelor, Magistracy
Yerevan State University

PhD   Leningrad State University
(Theoretical Department of A. Fock,
(1980-1983)
Titles, Degree
Doctor of physical and mathematical sciences, 2000 St. Petersburg State University, Theoretical Department of A. Fock
Professional Experience

1983-1987 - Junior research assistant, Lab of Theoretical Physics, Yerevan Physics Institute

1987-1992 - Senior research fellow, Institute of Chemical Physics, NAS of Armenia

1992-1995 - Leading research fellow, Institute of Applied Problem of Physics, NAS of Armenia

1995-2000 - Head of Lab. of modeling of quantum systems & processes, (IHPCDB, St. Petersburg, Russia)

2000 - Leading researcher, Institute for Informatics and Automation Problems, NAS of Armenia

Selected Publications
G. G. Balint-Kurti, A. V. Bogdanov, A. S. Gevorkyan et al.,Grid-technology for chemical reactions calculation, Trans. On Comput.Sci., VII, LNCS 5790-0335, Spinger-Verlage, (2010).

A. S. Gevorkyan, et al., A disordered 1D quantum N-particle system inan environment under the influence of an external field, Phys. Scripta, pp1-4 (2010), 014045: DOI:10.1088/0031-8949/2010/T140/014045:

A. S. Gevorkyan, Nonrelativistic Quantum Mechanics with FundamentalEnvironment, Foundation of Physics (2011),  41, Issue 3, pp 509-515. DOI 10.1007/s10701-010-9446-y

A. S. Gevorkyan, G. G. Balint-Kurti, G. Nyman: Novel algorithm forsimulation of 3D quantum reactive atom-diatom scattering. Procedia CS1(1): 1195-1201 (2010). 10.1016/j.procs.2010.04.133

R. Sh. Sargsyan, G. G. Karamyan, A. S. Gevorkyan et al., Nonlocalinteractions between two spatially divided light fluxes. AIP Proc. of the International Conference on Advances in Quantum Theory, N1327, pp.465-471, (2012).

A. S. Gevorkyan and A. A. Gevorkyan, Maxwell electrodynamics subjectedto quantum vacuum fluctuations, Physics of Atomic Nuclei,  74, No. 6, pp.901–907 (2011).

A. S. Gevorkyan and H. G. Abajyan, On the description of a frustratedclassical system within the conception of probability foundations, Foundation of Probability and Physics, AIP Conf. Proc., N 1424, pp. 95-104 (2012). Doi:10.1063/1.3688957.

A. S. Gevorkyan and H. G. Abajyan, A new parallel algorithm forsimulation of spin glasses on scales of space-time periods of external fields with consideration of relaxation effects, Physics of Particles and Nuclei Letters, 9, No. 6–7, pp. 530–540 (2012).

A. S. Gevorkyan (2012). Nonrelativistic quantum mechanics withfundamental environment, Theoretical Concepts of Quantum Mechanics,  pp 161-186, Prof. M. R. Pahlavani (Ed.), ISBN: 978-953-51-0088-1, InTech, Available from:http://www.intechopen.com/books/theoretical-concepts-of-quantum-mechanics/nonrelativisticquantum-mechanics-with-fundamental-environment

A. S. Gevorkyan and H. G. Abajyan, Classical spin glass system inexternal field with taking into account relaxation effects, Physics of Atomic Nuclei, 2013, Vol. 76, No. 8, pp. 1015–1025. DOI:10.1134/S1063778813080127

A. S. Gevorkyan, Nonrelativistic quantum mechanics with considerationof influence of fundamental environment, Physics of Atomic Nuclei, 2013, Vol. 76, No. 8, pp. 101l0–1014. DOI: 10.1134/S1063778813080115

E. A. Ayryan, A. S. Gevorkyan and  L. A. Sevastyanov, A new dynamicalsystem on the potential energy hypersurface of the classical three body problem, Physics of Particles and Nuclei Letters (2013), 2013, Vol. 10, No. 7, pp. 1–8.

A. S. Gevorkyan, On reduction of the general three-body Newtonian problem and the curved geometry, Journal of Physics: Conference Series, 496 (2014) 012030 DOI:10.1088/1742-6596/496/1/012030

E. A. Ayryan, A. S. Gevorkyan and V. V. Sahakyan, New  algorithm for simulation of 3D classical spin glasses under the    influence of external electromagnetic fields, Physics of    Particles and Nuclei Letters, 2015, Vol. 12, No. 3, pp. 380–384.

A.S. Gevorkyan and V. V. Sahakyan, Statistical properties of   1D spin glasses from first principles of classical mechanics, arXiv:1512.04044v1 [cond-mat.dis-nn] 13 Dec 2015.

A.S. Gevorkyan and V. V. Sahakyan, Modeling of 1D-spin       glasses from first principles of classical mechanics, Physics  of Atomic Nuclei, 2017, Vol. 80, No. 2, pp. 366–372.

A. S. Gevorkyan, On the motion of classical three-body system with consideration of quantum fluctuations, Physics of Atomic Nuclei, 2017, Vol. 80, No. 2, pp. 358–365. arXiv:1512.01823v1 [math-ph] 06 Dec 2015.

A. S. Gevorkyan, Fundamental irreversibility of the classical three-body problem. New approaches and ideas in the studyof dynamical systems. arXiv:1706.09827v[math-ph] 29 June 2017.
Events
 Conferences
 Workshops
 Seminars
 Trainings
 Scientific Council
 Specialised Council
 


News

«Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» ամառային միջազգային դպրոց
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ս․թ․ սեպտեմբերի 26-29-ը  ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման ինստիտուտի Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնն անցկացնելու է գիտաչափությանը նվիրված երկրորդ ամառային միջազգային դպրոցը` «Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» խորա-
գրով։ Ամառային դպրոցի ընթացքում դասախոսություններով հանդես կգան գիտաչափության ոլորտի առաջատար մասնագետներ Բելգիայից, Իտալիայից, Ռուսաստանից, Հայաստանից և այլն։ Դպրոցը նախատեսված է  գիտության հետ առնչվող անձանց լայն շրջանակի համար: Դպրոցի մասին մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ
csiamconf2018.sci.am/
կայքում։


«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում»
 գիտաժողով
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ 2018թ. հոկտեմբերի 12-13-ը Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի է ունենալու
«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում» (Science and Technology Convergence) խորագրով երկրորդ գիտաժողովը։ Մանրամասներին ծանոթանալու և գրանցվելու համար կարող եք այցելել
www.stcc.am կայք, իսկ հարցերի դեպքում` գրել stc@asnet.am հասցեով։ Գիտաժողովի հրավերը կցված է /տե՛ս Հրավերը/:

 

The professional qualifying examination by specialties E.13.04 (The program) and E.13.05 (The program) will be held on November 1, 2018 at 11:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems.


In the frames of Erasmus+ Credit Mobility the first-year students of "Informatics and Computer Engineering" Department of ISEC NAS RA can study their first semester of 2018-2019 academic year at Universite Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3-PS), France. (See more)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’


Copyright © 2013, IIAP NAS RA