Home

About Institute
 Short history
 Administration
 Departments
 Councils
 Documents
 Contacts
 


Scientific Activity
 Main Fields
 Programs
 Periodicals
 Partnership
 R&D Projects
 Scientific Events


Education
 Postgraduate  School
 MD  School


Resources
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Library
Personal Data

Full name Valerik Vardanyan
Phone (+374 91) 918357, (+374 10) 249868
E-mail valery_vardanian@yahoo.com
Position
Manager II at Synopsys, senior research associate
Research Interests

Boolean functions, test & repair of memory devices

Education

Yerevan State University 1975-1980, Postgraduate courses at NAS Armenia, 1981-1983

Titles, Degree

PhD in Mathematical Cybernetics (1987)

Professional Experience
Institute of Informatics& Automation Problems, 1983-2000 (full-time), 2000-present (part-time)

Virage Logic Inc. Yerevan Branch, 2000-2011

Synopsys Inc., Armenia, 2011- present

Yerevan State University, 2000-present (part-time) 
Selected Publications
В. А. Варданян, “О сложности тестов активностей для частичных булевых функций”, Автоматика и телемеханика, Москва, Изд-во Наука, # 7, стр. 118-124, 1986.

В. А. Варданян, “О сложности единичных динамических тестов для монотонных булевых функций”, “Кибернетика”, Киев, Изд-во “Наукова думка”, # 3, стр. 23-26, 1987.

В. А. Варданян, “Об одном методе синтеза легко тестируемых схем”, Автоматика и телемеханика, Москва, Изд-во Наука, # 7, стр. 136-139, 1987.

В. А. Варданян, “О сложности динамических тестов для функций к-значной логики”, “Кибернетика”, Киев, Изд-во “Наукова думка”, # 3, стр. 29-36, 1988.

Shoukourian, V. A. Vardanian, Y. Zorian, SoC yield optimization via an embedded memory test and repair infrastructure, IEEE Design & Test of Computers, vol.21, May-June, 2004, pp. 200-207.

Y. Zorian, G. Torjyan, A. Harutyunyan, V. Vardanian, Apparatus, method, and system to allocate redundant components with subsets of the redundant components, US Patent, No. 7,149,921, USA, 2006.

G. Harutunyan, V. A. Vardanian, Y. Zorian, “Minimal March Tests for Dynamic Faults in Random Access Memories”, Journal of Electronic Testing: Theory and Applications, Vol. 23, Number 1, February 2007, pp. 55-74 (in English). 

Aleksanyan  K., Amirkhanyan K., Shoukourian S., Vardanian V., Zorian Y., “Memory Modeling Using an Intermediate Level Structural Description”, US Patent, No 7768840, USA, 2010.

K. Aleksanyan, V. A. Vardanian, Y. Zorian, “Various methods and apparatuses for effective yield enhancement of good chip dies having memories per wafer”, US Patent No. 7890900, USA, 2011. 

A. Hakhumyan, G. Harutyunyan, S. Shoukourian, V.A. Vardanian, Y. Zorian, “Symmetry Measure for Memory Test and Its Application in BIST Optimization”, Journal of Electronic Testing : Theory and Applications (JETTA), 2011 , Vol. 27, No. 6, pp.753-766. 

Alexanyan K., Amirkhanyan K., Karapetyan S., Shoukourian S., Shubat A., Vardanian V., Zorian Y., “Various methods and apparatuses for memory modeling using a structural primitive verification for memory compilers”, US Patent No. 8,112,730, 2012.

G. Harutyunyan, S. Shoukourian, V. Vardanian, Y. Zorian, “A New Method for March Test Algorithm Generation and Its Application for Fault Detection in RAMs”, IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Vol. 31, No. 6, June 2012, pp. 941-949.

K. Alexanyan, V.A. Vardanian, Y. Zorian, “Various Methods and Apparatuses for Effective Yield Enhancement of Good Chip Dies Having Memories Per Wafer”, US Patent No. 8,359,553, 2013.-18 p.

K. Amirkhanyan, H. Grigoryan, G. Harutyunyan, T. Melkumyan, S. Shoukourian,  A. Shubat,  V. Vardanian, Y. Zorian, Detecting Random Telegraph Noise Induced Failures In An Electronic Memory, US Patent 8,850,277, 2014.

H. Grigoryan, G. Harutyunyan, S. Shoukourian, V. Vardanian, Y. Zorian, Determining a desirable number of segments for a multi-segment single error correcting coding scheme, US Patent No. 9,053,050, 2015.


Events
 Conferences
 Workshops
 Seminars
 Trainings
 Scientific Council
 Specialised Council
 


News

«Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» ամառային միջազգային դպրոց
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ս․թ․ սեպտեմբերի 26-29-ը  ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման ինստիտուտի Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնն անցկացնելու է գիտաչափությանը նվիրված երկրորդ ամառային միջազգային դպրոցը` «Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» խորա-
գրով։ Ամառային դպրոցի ընթացքում դասախոսություններով հանդես կգան գիտաչափության ոլորտի առաջատար մասնագետներ Բելգիայից, Իտալիայից, Ռուսաստանից, Հայաստանից և այլն։ Դպրոցը նախատեսված է  գիտության հետ առնչվող անձանց լայն շրջանակի համար: Դպրոցի մասին մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ
csiamconf2018.sci.am/
կայքում։


«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում»
 գիտաժողով
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ 2018թ. հոկտեմբերի 12-13-ը Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի է ունենալու
«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում» (Science and Technology Convergence) խորագրով երկրորդ գիտաժողովը։ Մանրամասներին ծանոթանալու և գրանցվելու համար կարող եք այցելել
www.stcc.am կայք, իսկ հարցերի դեպքում` գրել stc@asnet.am հասցեով։ Գիտաժողովի հրավերը կցված է /տե՛ս Հրավերը/:

 

The professional qualifying examination by specialties E.13.04 (The program) and E.13.05 (The program) will be held on November 1, 2018 at 11:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems.


In the frames of Erasmus+ Credit Mobility the first-year students of "Informatics and Computer Engineering" Department of ISEC NAS RA can study their first semester of 2018-2019 academic year at Universite Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3-PS), France. (See more)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’


Copyright © 2013, IIAP NAS RA