See All News

News


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  03.06.2022
Meeting between IIAP NAS RA and Hydrometeorological Service of Armenia
   
 

  01.06.2022
Meeting with Hungarian ALFRÉD RÉNYI Institute of Mathematics at the Institute of Informatics and Automation Problems of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
   
 

  01.06.2022
Meeting with Hungarian ALFRÉD RÉNYI Institute of Mathematics at the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
   
 

  18.05.2022
ԱԿԱԴԵՄԻԿԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐՔ
իրականացվում է «Հայաստանում Ազգային գերհամակարգչային կենտրոնի ստեղծում» ծրագրի շրջանակում
   
 

  25.04.2022
"Musical Bounce Back" real-time remote concert
   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
News
The professional qualifying examinations on the specialties E.13.04 and E.13.05 will be held on November 28, 2023 at 12:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems.
On November 30, 2023 at 14:00 the general seminar of IIAP will be held (the seminar's room, IV floor).

On the agenda there is the report of PhD in physical and mathematical sciences, leading scientific researcher Iskandar Karapetyan on Complete caps in affine geometry AG(n, 3).Training Series for High Performance Computing (HPC)


EIF-ը և AITC-ն՝ IIAP NAS RA-ի հետ համատեղ, «Հայաստանում Ազգային գերհամակարգչային կենտրոնի ստեղծում» (ANSCC) ծրագրի ներքո, հայտարարում են ԱՆՎՃԱՐ դասընթացներ Data Visualization in Python թեմայի շուրջ։
The qualifying test in Informatics for PhD students will take place on December 14, 2023 at 11:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems.                                                            
CONTACTS
  • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
  • Phone: (+37410) 28-20-30
  • E-mail: iiap@sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION