ASNET-AM advances Digital Libraries and Repositories in Armenia!

Տեսնել ավելին

From books and photos to musical scores, archival documents, videos, and audio recordings, a wide array of information is being digitised worldwide every day. This transformation not only preserves historical documents, but also enhances their visibility and accessibility.

In Armenia, key players in this field include the National Library of Armenia and the Fundamental Scientific Library of the National Academy of Sciences of Armenia (NAS). Over the past two decades, these institutions have prioritised content preservation, organisation, and the presentation of digitised materials.

ASNET-AM, the Armenian #NREN, recognised the importance of addressing these evolving requirements. In collaboration with the Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC) through the EaPConnect project, ASNET-AM deployed the #dLibra system developed by PSNC. This robust system empowers the creation of digital libraries and repositories, characterised by a user-friendly interface and a multitude of possibilities.

The Pan-Armenian Digital Library, a example of dLibra’s success in Armenia, is technically overseen by ASNET-AM in close partnership with colleagues from PSNC. Since its launch in 2019 it houses a rich collection of articles, books, newspapers, voice recordings, and more. The initiative ensures that Armenia’s cultural heritage remains accessible to all, bridging the gap between the past and the digital future.

Read the full article: https://eapconnect.eu/.../asnet-am-facilitates-the.../.
MAREN And ASNET-AM Launch Twinning Project To Boost ICT Skills And Collaboration

Տեսնել ավելին

February 5, 2024

High-Performance Computing, Big Data Analytics, and Communication Workshops Mark the Commencement of NREN Twinning Project

The Malawi Research and Education Network (MAREN) and ASNET-AM, the National Research and Education Network of Armenia, have inaugurated their NREN Twinning Project, marked by a series of workshops focusing on High-Performance Computing (HPC), Big Data Analytics, Communication, and Marketing.

The launch event, held at the Malawi University of Business and Applied Sciences (MUBAS) on Monday, received the honor of the presence of Mrs. Chikondano Mussa, the Principal Secretary in the Ministry of Education in Malawi.

Coordinated by the European Research and Education Network, GEANT, under the Africa-Connect project funded by the European Union, the NREN Twinning Program aims to foster collaboration and knowledge exchange between research and education networks.
In this collaborative endeavor between MAREN and ASNET, MAREN is hosting two distinguished officials from ASNET-AM.

Dr. Hrachya Astsatryan will be conducting training sessions for at least 21 ICT staff from MAREN member institutions, focusing on High-Performance Computing (HPC) and Big Data Analytics. Additionally, Naira Kocharyan will share insights and skills with MAREN staff in NREN Communication, Marketing, and Project Management.

Solomon Dindi, speaking on behalf of MAREN, expressed gratitude to ASNET-AM for embracing the twinning initiative. He also acknowledged the support of the European Union and GEANT for sponsoring and coordinating the NREN Twinning Program, emphasizing its critical role in facilitating skills and information sharing in the digital age.

In a statement, the CEO of MAREN, Solomon Dindi, applauded ASNET-AM for their collaboration, stating, “We appreciate ASNET-AM for accepting to twin with MAREN, and we are grateful to the EU and GEANT for their sponsorship and coordination of the NREN Twinning Program. This initiative is crucial for enhancing skills and promoting information sharing in our rapidly evolving digital landscape.”

Principal Secretary in the Ministry of Education, Mrs. Chikondano Mussa, hailed the twinning project and encouraged MAREN to explore further partnerships under the program. Her endorsement reflects the government’s commitment to fostering international collaborations that contribute to the advancement of ICT skills and knowledge within the education sector in Malawi.
"High-Performance Computing, Big Data Analytics" Workshop at Malawi Research and Education Network

Տեսնել ավելին

Highlights from "High-Performance Computing, Big Data Analytics" Workshop at Malawi Research and Education Network - MAREN conducted by Dr. Hrachya Astsatryan from Asnet-Am.
Asnet-Am is at Malawi University of Business and Applied Sciences.

Տեսնել ավելին

After overcoming travel hurdles, yesterday early morning we've finally arrived in beautiful Malawi!

Straight from the airport, we dove into the Commencement of the workshops focusing on High-Performance Computing (HPC), Big Data Analytics, Communication, and Marketing in the auspices of  NREN Twinning Project, coordinated by the European Research and Education Network, GÉANT Community.

The event is organized by our Malawian colleagues from Malawi Research and Education Network - MAREN in collaboration with Asnet-Am, the National Research and Education Network of Armenia.

The launch event was honored with the presence of Mrs. Chikondano Mussa, the Principal Secretary in the Ministry of Education in Malawi, who made her welcome note to distinguished quests and participants.
 
 
Դիտել բոլոր նորությունները

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ

Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտը (ԻԱՊԻ) Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի  (ՀՀ ԳԱԱ) առաջատար գիտահետազոտական և տեխնոլոգիաների զարգացման ինստիտուտ է կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի, ինչպես նաև գիտության և տեխնիկայի տարբեր ճյուղերում համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառման ասպարեզում: 

Այսօր ինստիտուտի ռազմավարական նպատակն է՝ ապահովել հիմնարար գիտելիքներ և փորձ համակարգչային գիտության և տեխնիկայի բնագավառում, մշակել գիտելիքահենք տեղեկատվական հասարակության կողմից պահանջվող էլեկտրոնային ենթակառուցվածքներ և ծառայություններ, իրականացնել բարձր արտադրողականության հաշվարկների ներդրում գիտական և տնտեսական խնդիրների լուծման նպատակով, պատրաստել համապատասխան ոլորտներում բաձր որակավորում ունեցող գիտնականներ և ճարտարագետներ։ ԻԱՊԻ-ն տարածաշրջանում առաջատարի դիրքերում է ՏՀՏ ոլորտում, որը իր կարևորագույն տեխնոլոգիական ուղղություններից է։ 

ԻԱՊԻ հետազոտական և կիրառական ոլորտների հիմնական ուղղություններն են.

Անձնակազմը.

Աշխատակիցներ – 147
Գիտաշխատողներ – 82, այդ թվում.
      ՀՀ ԳԱԱ անդամներ – 1
      ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամներ – 1
      Գիտությունների դոկտորներ – 12
      Գիտությունների թեկնածուներ - 51:

 
Նորություններ
2024թ. փետրվարի 27-ին
ժ. 14:00-ին
 տեղի կունենա ԻԱՊԻ ընդհանուր սեմինարի նիստ:

Օրակարգում՝`
Տիգրան Գալստյանի "Հատկանիշներ համապատասխանեցնող արտապատկերումների հայտնաբերման խնդրի վիճակագրական և հաշվողական բարդությունըթեմայով
Ե․13․05 մասնագիտությամբ թեկնածուական ատենախոսության նախնական քննարկում։


                                                           
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
  • 0014, ք. Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն, Պ.Սևակ 1
  • Հեռ.: (+37410) 28-20-50
  • Էլ. փոստ: iiap@sci.am
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՄԱՍԻՆ
ԳԻՏ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ