See All News

Journals

  • "Mathematical Problems of Computer Science" of the IIAP NAS RA has been published since 1963. In Transactions articles providing novel and previously unpublished results in theoretical cybernetics, other mathematical fields related to it and computer science are published.
 
News
The professional qualifying examinations on the specialties E.13.04 and E.13.05 will be held on November 28, 2023 at 12:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems.
On November 30, 2023 at 14:00 the general seminar of IIAP will be held (the seminar's room, IV floor).

On the agenda there is the report of PhD in physical and mathematical sciences, leading scientific researcher Iskandar Karapetyan on Complete caps in affine geometry AG(n, 3).Training Series for High Performance Computing (HPC)


EIF-ը և AITC-ն՝ IIAP NAS RA-ի հետ համատեղ, «Հայաստանում Ազգային գերհամակարգչային կենտրոնի ստեղծում» (ANSCC) ծրագրի ներքո, հայտարարում են ԱՆՎՃԱՐ դասընթացներ Data Visualization in Python թեմայի շուրջ։
The qualifying test in Informatics for PhD students will take place on December 14, 2023 at 11:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems.                                                            
CONTACTS
  • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
  • Phone: (+37410) 28-20-30
  • E-mail: iiap@sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION