See All News
Vahagn Poghosyan
Position: Senior Scientific Researcher

Phone: (+374 98) 463901
E-mail: povahagn@yahoo.com
  Titles, Degree

PhD of Physical and mathematical sciences

 
  Education

PhD


Joint Institute for Nuclear Research, Bogoliubov Laboratory of Theoretical
Physics, Dubna, Russia, 2008
 
MSc   Yerevan State University,Faculty of Physics,
Chair of Theoretical Physics
 
Pregraduate practice

 
  Bogoliubov Laboratory of Theoretical
Physics, Joint Institute for Nuclear
Research, Dubna, Russia, 2004-2005
 
Bachelor’s degree   Yerevan State University, Faculty of Physics
 
  Professional Experience

Senior Researcher

  Institute for Informatics and Automation Problems of NAS RA (Apr 2012-at present)
 
Visiting Scientist

  BLTP JINR, Dubna, Russia,
(Jan 2012 - Mar 2012)
 
Postdoctoral Researcher

  IRMP UCL, Louvain-la-Neuve, Belgium
(Nov 2009 - Dec 2011)
 
Junior Researcher   BLTP JINR, Dubna, Russia,
(Sep 2004 - Nov 2009)
 
  Research Interests

Non-equilibrium statistical mechanics, distributed networks, cellular automata, self-organized criticality, information dissemination models, random walks

 
  Selected Publications

V.S. Poghosyan, “Exact Partition functions of the spin and gauge Potts models on the anisotropic ladders”, Proc. NAS Armenia, Physics, vol. 40, No. 4, 235-238 (2005).

J.G. Brankov, Vl.V. Papoyan, V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “The totally asymmetric exclusion process on a ring: Exact relaxation dynamics and associated model of clustering transition”, Physica A 368, 471-480 (2006).

V.S. Poghosyan, S.Y. Grigorev, V.B. Priezzhev and P. Ruelle, “Pair correlations in sandpile model: A check of logarithmic conformal field theory”, Phys. Lett. B 659, 768-772 (2008).

V.S. Poghosyan, V.B. Priezzhev and P. Ruelle, “Jamming probabilities for a vacancy in the dimer model”, Phys. Rev. E 77, 041130 (2008).

V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “Determinant solution for the TASEP with particle-dependent hopping probabilities on a ring”, Markov Processes and Related Fields 14, 233-254 (2008).

V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “The relaxation dynamics of the TASEP with particle-dependent hopping probabilities on a ring”, Rep. Math. Phys. 61, 239-246 (2008).

S.Y. Grigorev, V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “Three-leg correlations in the two-component spanning tree on the upper half-plane”, J. Stat. Mech. (2009) P09008.

V.S. Poghosyan, S.Y. Grigorev, V.B. Priezzhev and P. Ruelle, “Logarithmic two-point correlators in the Abelian sandpile model”, J. Stat. Mech. (2010) P07025.

V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “The problem of predecessors on spanning trees”, Acta Polytechnica, vol. 51, No. 1, 59-62 (2011).

Su.S. Poghosyan, V.S. Poghosyan, V.B. Priezzhev and P. Ruelle, “Numerical Study of the Correspondence Between the Dissipative and Fixed Energy Abelian Sandpile Models”, Phys. Rev. E 84, 066119 (2011).

V.S. Poghosyan, V.B. Priezzhev and P. Ruelle, “Return probability for the loop-erased random walk and mean height in the Abelian sandpile model: a proof”, J. Stat. Mech. (2011) P10004.

A. Gorsky, S. Nechaev, V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “From elongated spanning trees to vicious random walks”, Nuclear Physics B 870, 1, 55–77 (2013).

V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “Correlations in the $n \rightarrow 0$ limit of the dense $O(n)$ loop model”, Journal of Physics A: Math. Theor. 46 (2013) 145002.

V.H. Hovnanyan, Su.S. Poghosyan and V.S. Poghosyan, “New Methods of Construction of Fault-Tolerant Gossip Graphs”, IEEE, IX International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT), Revised Selected Papers, 2013, 1, 5, 23-27.

H.E. Nahapetyan, Su.S. Poghosyan and V.S. Poghosyan, “The Investigation of Models of Self-Organized Systems by Parallel Programming Methods Based on the Example of an Abelian Sandpile Model”, CSIT 2013.

V.H. Hovnanyan, Su.S. Poghosyan and V.S. Poghosyan, “Graph Plotter: a Software Tool for the Investigation of Fault-Tolerant Gossip Graphs”, CSIT 2013.

V.H. Hovnanyan, Su.S. Poghosyan and V.S. Poghosyan, “Method of Local Interchange for the Investigation of Gossip Problems”, Mathematical Problems of Computer Science 40, 5-12, 2013.

V.H. Hovnanyan, Su.S. Poghosyan and V.S. Poghosyan, “Method of Local Interchange for the Investigation of Gossip Problems: part 2”, Mathematical Problems of Computer Science 41, 15-22, 2014.

V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “Euler tours and unicycles in the rotor-router model”, J. Stat. Mech. (2014) P06003.

J.G. Brankov, V.S. Poghosyan, V.B. Priezzhev and P. Ruelle, “Transfer matrix for spanning trees, webs and colored forests”, J. Stat. Mech. (2014) P09031.

Vl.V. Papoyan, V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “A loop reversibility of the rotor-router walk”, J. Phys. A: Math. Theor. 48 (2015) 285203.

 
News
On April 25, 2024 at 15:00 the general seminar of IIAP will be held (the seminar's room, IV floor).

On the agenda
 there is a dissertation submission to a leading organization for the PhD degree (specialty 01.01.05) of Davit Martirosyan on "Investigation of bounded convex bodies in Rn by probabilistic methods". Leading head: Doctor of Physical and Mathematical Sciences V. Ohanyan.
ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտի  <<Կոդավորման և ազդանշանների մշակման>> բաժինը աշխատանքի է հրավիրում մաթեմատիկական և տեխնիկական կրթությամբ մագիստրոսների, ինչպես նաև 4-րդ կուրսի ուսանողների հետևյալ ուղություններում`
 • Գաղտնագրություն (Cryptography)
 • Կոդավորման Տեսություն (Coding Theory)
 • Պատկերների մշակում (Image Processing)
 • Ազդանշանների մշակում (Signal Processing)
 • Համակարգչային տեսանելիություն (Computer Vision) 
Պահանջներ՝
 1. Խորը գիտելիքներ հանրահաշվից և թվային մեթոդներից
 2. Անգլերենի իմացությունը պարտադիր է, ռուսերենի իմացությունը՝ ցանկալի:
 3. Ցանկալի է առնվազն մեկ ծրագրավորման լեզվի իմացություն:
 4. Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:
Աշխատանքին դիմելու համար կարող եք ինքնակենսագրականը (CV) ուղարկել
sabrahamyan@sci.am  էլեկտրոնային հասցեին:
                                                           
CONTACTS
 • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
 • Phone: (+37410) 28-20-50
 • E-mail: iiap@sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION