Home

About Institute
 Short history
 Administration
 Departments
 Councils
 Documents
 Contacts
 


Scientific Activity
 Main Fields
 Programs
 Periodicals
 Partnership
 R&D Projects
 Scientific Events


Education
 Postgraduate  School
 MD  School


Resources
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Library
Contacts

Address 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
Phone (+37410) 28-20-30
Fax (+37410) 28-20-50
E-mail iiap@sci.amView IIAP NAS RA on the larger map
Events
 Conferences
 Workshops
 Seminars
 Trainings
 Scientific Council
 Specialised Council
 


News

2018թ. նոյեմբերի 21-ին ժ. 10:00-12:20-ը Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում անցկացվելու են դասախոսություններ հետևալ թեմայով. “Multi-objective resources optimization Performance- and Energy-aware HPC and Clouds”:

Զեկուցողն է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ջորջ Դա Կոստան (Georges Da Costa):
Բոլոր ցանկացողները հրավիրվում են մասնակցելու:The qualifying test in Informatics for PhD students
will take place on November 23, 2018 at 12:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems (Room 333).


The graded test in Informatics for PhD applicants will take place on November 23, 2018 at 14:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems (Room 333).


The professional examination by specialties E.13.04 and E.13.05 for PhD applicants in 2018/2019 academic year will take place on December 8, 2018, at 10:00. The program


In the frames of Erasmus+ Credit Mobility the first-year students of "Informatics and Computer Engineering" Department of ISEC NAS RA can study their first semester of 2018-2019 academic year at Universite Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3-PS), France. (See more)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’


Copyright © 2013, IIAP NAS RA