See All News

ADMINISTRATION


 

Hrachya Astsatryan
Director,
Head of Center for Scientific
Computing Department


E-mail  hrach@sci.am
 

Yuri Shoukourian
Scientific Adviser

E-mail  shouk@sci.am
 
 

Vladimir Sahakyan
Deputy Director of Science,
Head of Computational and
Cognitive Networks Department


E-mail  vladimir.sahakyan@sci.am
 

Artak Petrosyan
Deputy Director

E-mail  petartak@ipia.sci.am
 
 

Hasmik Sahakyan
Scientific Secretary,
Leading Researcher


E-mail  hsahakyan@sci.am
 

Ruzanna Melikyan
Chief Accounter

E-mail  ruzanna@ipia.sci.am
 
 

Artashes Mirzoyan
Chief Engineer

E-mail  amirzoyan@sci.am
 
News
The professional examination on specialties E.13.04 and E.13.05 for PhD applicants in 2019/2020 academic year will take place on June 13, 2019, at 10:00
The program



On June 18, 2019 at 14:00
 the general seminar of IIAP will be held.

On the agenda there is the report of Nairi Hakobyan on «Փորձագիտական մարտավարությունների ադեկվատ ներկայացման մոդելների մշակում և ծրագրային իրականացում».




                                                           
CONTACTS
  • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
  • Phone: (+37410) 28-20-30
  • Fax: (+37410) 28-20-50
  • E-mail: ipia@ipia.sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION