Home

About Institute
 Short history
 Administration
 Departments
 Councils
 Documents
 Contacts
 


Scientific Activity
 Main Fields
 Programs
 Periodicals
 Partnership
 R&D Projects
 Scientific Events


Education
 Postgraduate  School
 MD  School


Resources
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Library

Recent State-funded Projects

 • Development and support of Armenian research and educational computer network 
 • Investigation of closed accessible set systems and their applications (Thematic grant), 2013-2015
 • Investigations of logical systems and their applications to automated translation algorithms and electronic circuits testing (Thematic grant), 2013-2015
 • New algorithms for processing bio-metric dates and their applications insecurity system (Thematic grant), 2013-2015
 • Investigation of adjusted mathematical-statistical models for certain objects by information theory methods, and their applications (Thematic grant), 2013-2015
 • Creation of optimal structures of information exchange of multiprocessor systems based on analytical research (Thematic grant), 2013-2015
 • Investigations of testing algorithms’ logical and algebraic representations for algorithmic systems and memory schemas (Thematic grant), 2011-2013
 • Approximation algorithmic research on novel, open and hard combinatorial optimization problems (Thematic grant), 2011-2013
 • Informational theoretical analyses of identification and validation for biometrical applications (Thematic grant), 2011-2013

Bi-lateral Projects

Armenian-German

 • Mathematical Enhancement of Green Autonomous Networking, 2013-2015

Armenian-Russian

 • Development of models of partial precedent for classification and regression problems, 2013-2015
 • The study of publication activity and scientific relations of scientists of Armenia and Russia on the basis of citation databases, 2014-2015

Recent International Projects

EU Framework Programmes

 • EECA-2-HORIZON - "Bringing the EU-EECA cooperation and policy dialogue in ICT in the HORIZON 2020 era".
 • EAST-HORIZON - "Fostering Dialogue and Cooperation between the EU and EECA in the HORIZON 2020 perspective"
 • GN3plus - Multi-Gigabit European Research and Education Network and Associated Services (2013-2015)
 • INARMERA-ICT - Integrating Armenia into ERA: Information and Communication Technologies (2012-2015)
 • PICTURE - Policy dialogue in ICT to an Upper level for reinforced EU-EECA Cooperation, 2011-2014
 • HP SEE - High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe’s Research Communities (2011-2012)
 • EGIInSPIRE - European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (2010-2014)
 • SEE GRID SCI - South East European GRID eInfrastructure for regional eScience (2008-2010)
 • BSI - Black Sea Interconnection (2008-2010)
 • Idealist (2006-2008)

  TEMPUS Projects

 • EC TEMPUS Project - MathGeAr: Modernization of Mathematics Curricula for Engineering and Natural Sciences in South Caucasian Universities by Introducing Modern Educational Technologies
 • EC TEMPUS Project - ARMAZEG Developing tools for lifelong learning in Transcaucasus region: e-Learning.

 

  Black Sea Economic Cooperation

 • Experimental Deployment of an Integrated Grid and Cloud Enabled Environment in BSEC Countries on the Base of g-Eclipse, 2013-2014

 

  Swiss National Science Foundation

 • ARPEGEO,  Deploying ARmenian distributed Processing capacities for Environmental GEOspatial data (2011-2013)

 

International Science and Technology Center

 • Development of Armenian-Georgian Grid Infrastructure and applications in the Fields of High Energy Physics, Astrophysics and Quantum Physics (2008-2010)
 • Computing Grid for South Caucasus Region (2007-2009)

 

Events
 Conferences
 Workshops
 Seminars
 Trainings
 Scientific Council
 Specialised Council
 


News

«Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» ամառային միջազգային դպրոց
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ս․թ․ սեպտեմբերի 26-29-ը  ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման ինստիտուտի Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնն անցկացնելու է գիտաչափությանը նվիրված երկրորդ ամառային միջազգային դպրոցը` «Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» խորա-
գրով։ Ամառային դպրոցի ընթացքում դասախոսություններով հանդես կգան գիտաչափության ոլորտի առաջատար մասնագետներ Բելգիայից, Իտալիայից, Ռուսաստանից, Հայաստանից և այլն։ Դպրոցը նախատեսված է  գիտության հետ առնչվող անձանց լայն շրջանակի համար: Դպրոցի մասին մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ
csiamconf2018.sci.am/
կայքում։


«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում»
 գիտաժողով
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ 2018թ. հոկտեմբերի 12-13-ը Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի է ունենալու
«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում» (Science and Technology Convergence) խորագրով երկրորդ գիտաժողովը։ Մանրամասներին ծանոթանալու և գրանցվելու համար կարող եք այցելել
www.stcc.am կայք, իսկ հարցերի դեպքում` գրել stc@asnet.am հասցեով։ Գիտաժողովի հրավերը կցված է /տե՛ս Հրավերը/:

 

The professional qualifying examination by specialties E.13.04 (The program) and E.13.05 (The program) will be held on November 1, 2018 at 11:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems.


In the frames of Erasmus+ Credit Mobility the first-year students of "Informatics and Computer Engineering" Department of ISEC NAS RA can study their first semester of 2018-2019 academic year at Universite Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3-PS), France. (See more)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’


Copyright © 2013, IIAP NAS RA