See All News

SPECIALISED COUNCIL


  Qualification

Mathematical modelling, numerical methods and program complexes – Physical and mathematical, and technical sciences (05.13.05)

  Members

Yuri Shoukourian
Chairman
Doctor of technical sciences, Member of NAS RA
Scientific Adviser

Mariam Haroutunian
Vice-chairman
Professor

2005, Doctor of Physical-Mathematical Sciences, received from the Institute of Information Transmission Problems of the Russian Academy of Sciences, Dissertation: “Information-theoretical investigation of multi-terminal and varying discrete communication channels”.
1991, Candidate of Physical-Mathematical Sciences (equivalent to PhD) received from the Institute for Informatics and Automation Problems of the Armenian National Academy of Sciences, Dissertation: “Bounds of E-capacity for varying channels”
Leading Scientific Researcher, Head of Department for Information Theory and Statistical Models

Hakob Sarukhanyan
Secretary
Doctor of physical and mathematical sciences, Professor
Head of Coding and Signal Processing department.

 • Davit Asatryan
  Professor, Doctor of Sciences
  Leading Scientific Researcher
 • Levon Aslanyan
  Doctor of physical sciences
  Head of Discrete Mathematics Department
 • Igor Zaslavski
  Doctor of physical and mathematical sciences, Corresponding Member of NAS RA
  Main Scientific Researcher
 • Gurgen Khachatryan
  Professor,  Doctor of technical sciences, Member of NAS RA
  Principal Scientific Researcher
 • Eduard Poghosyan
  Doctor of technical sciences
  Leading Scientific Researcher
 • Hasmik Sahakyan
  Doctor of physical and mathematical sciences
  Scientific Secretary,
  Leading Researcher
 
News
Ապրիլի 23-ին, ժամը 14:30 տեղի կունեն Ինֆորմացիայի տեսության և վիճակագրական մոդելների աշխատանքային սեմինարի նիստ:

Օրակարգում Ա. Գևորգյանի զեկույցը «Simulation of Disordered Systems From the First Principles and the Foundations of Statistical Mechanics» թեմայով:
Դիտարկված մոդելը ուղղված է նորարարությանը:


On April 25, 2019 at 14:00 the general seminar of IIAP will be held.

On the agenda there is the report of Aram Kocharyan on "Վիրտուալ միջավայրում հիշողության կառավարումը".

The graded test in Informatics
for PhD applicants will take place on April 26, 2019 at 10:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems (Room 333).The qualifying test in Informatics for PhD students will take place on May 30, 2019 at 10:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems (Room 333).                                                           
CONTACTS
 • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
 • Phone: (+37410) 28-20-30
 • Fax: (+37410) 28-20-50
 • E-mail: ipia@ipia.sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION