See All News
Aram Yesayan
Position: Scientific Researcher

Phone: (+374 60) 623568
E-mail: armfrance@yahoo.fr
  Research Interests

Mathematical and Applied Statistics. Operations Research

 
  Education

Master degree   YSU, Faculty of Informatics and Applied Mathematics
 
  Titles, Degree

Ph.D in Mathematics,  Associate professor

 
  Professional Experience

Scientific Researcher   Laboratory of Information Theory and
Statistical Models Institute for Informatics
and Automation Problems of NAS RA

Lecturer   French University of Armenia,
(2005-2017)

Associate professor

  French University in Armenia, 2017
Head of Chair   Mathematics and Statistics,
French University (2007 - 2008)

Coordinator of Mathematics

  French University (2008-2017)

Head of Chair   Mathematics, French University, 2017

Lecturer of Chair   IT & Applied Mathematics at the
European Regional Academy (2008 -2017)

Associate professor   IT & Applied Mathematics at the
European Regional Academy, 2017
 
  Selected Publications

Haroutunian E. A., Yessayan A. O. and Hakobyan P. M. “On reliability approach to multiple hypotheses testing and identification of probability distributions of two stochastically coupled objects\\\'\\\', International Journal “ Informations theories and Applications\\\" vol. 17, number 3, pp. 259 -- 288, 2010.

E. Haroutunian and A. Yessayan “On reliability approach to multiple hypotheses testing and to identification of probability distributions of two stochastically related objects”. IEEE International Symposium on Information Theory Proceedings , pp. 2671 -- 2675, 2011.

E. A. Haroutunian, P. M. Hakobyan and A. O. Yessayan  “On multiple hypotheses LAO testing with rejection of decision for many independent Objects” Proceedings of International Conference CSIT 2011,  pp. 117 -- 120, Yerevan 2011.

Yessayan A. O., “Computations of reliabilities interdependencies for optimal hypothesis testing  of distributions for pair of statistically dependent objects\\\", Mathematics in Higher School, vol. 7, number 2, pp. 5 -- 9, Yerevan 2011.

E. A. Haroutunian, A. R. Martirosyan and A. O. Yesayan, “On application of optimal multihypothesis tests for the bounds construction of stock market”,  Mathematical Problems of Computer Science, vol. 40, pp. 23--30, 2013.

E. A. Haroutunian, P. M. Hakobyan and A. O. Yessayan, “On LAO two-stage testing of multiple hypotheses concerning markov chain”, Mathematical Problems of Computer Science, vol. 41, pp. 63-73, 2014.

“Հավանականության տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության դասավանդման առանձնահատկությունները” Ե 583 Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵԿՏԱ.:Հեղ, հրատ., 2016:

 
News
2019թ. մարտի 19-ին ժ. 11:30-12:30-ը
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում (2-րդ հարկ, 209 սենյակ) անցկացվելու է դասախոսություն հետևալ թեմայով. Introduction to Information Retrieval (information retrieval and its basic concepts; current challenges of information retrieval).

Զեկուցողն է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժոզիան Մոթեն (Josiane Mothe):

Բոլոր ցանկացողները հրավիրվում են մասնակցելու:On March 19, 2019 at 14:00

Seminar of Department for Information theory and statistical models  will be held on the topic: "Information-Theoretic Investigation of Community Detection Problems and Recommender Framework Development". Reporter: PhD student Karen Mkhitaryan.2019թ. մարտի 21-ին ժ. 14:00-16:00-ը
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում անցկացվելու է գիտական սեմինար հետևալ թեմայով. "Lessons learnt from the FabSpace 2.0 experience (FabSpace 2.0 concepts, carried on activities, lessons learnt). FabSpace is an open-innovation network for geodata-based innovation – by leveraging Space data in particular in Universities 2.0. It is a one-stop shop-access to Space data and a wide range of other data as well as free software and data processing tools to develop new digital applications".

Զեկուցողն է` Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժոզիան Մոթեն (Josiane Mothe):                                                           
CONTACTS
  • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
  • Phone: (+37410) 28-20-30
  • Fax: (+37410) 28-20-50
  • E-mail: ipia@ipia.sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION