Home

About Institute
 Short history
 Administration
 Departments
 Councils
 Documents
 Contacts
 


Scientific Activity
 Main Fields
 Programs
 Periodicals
 Partnership
 R&D Projects
 Scientific Events


Education
 Postgraduate  School
 MD  School


Resources
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Library
Personal Data

Full name Zaven Naghashyan
Phone (+374 99) 093040
E-mail znaghash@gmail.com
Position
Scientific Researcher, Vice Head of Applied Programming Systems Department
Research Interests

AI, Machine Learning, Game theory

Education
PhD   State Engineering University of Armenia

M.Sc.   State Engineering University of Armenia, Department of computer science

Bachelor’s degree   State Engineering University of Armenia, Department of computer science
Titles, Degree

PhD in technical sciences

Professional Experience
CEO   “Naghashyan Solutions”, Armenia
(March, 2011-at present), IT  company- http://naghashyan.com

Senior Software Developer   “LiveLOOK Inc”, Armenia,
(July, 2009-March, 2011) IT company- http://livelook.com

Senior Software Developer
(Software Developer)
  “Macadamian Technologies”, Armenia (January, 2009- July, 2009) IT company- http:/www.macadamian.com

Senior Software Developer
(Group Lead)
  “Lycos Europe”, Armenia (2004 –2009)
Selected Publications

J Bagdasaryan T.,Grigoryan A. , Naghashyan Z. Developing of a Scripting Language Interpreter for Regular Acquisition of Expert Knowledge ,  CSIT2009 : International Conference in  Computer  Sciences and Information Technologies, Yerevan, 2009, 6p.

Naghashyan Z.. Developing Graphical Language Interpreter for Representing Communicable Knowledge of the concepts,  Proceedings of  SEUA Annual Conference, Yerevan, 2010, 6p 

Arhtur Grigoryan, Zaven Naghashyan, Mikael Gurgiyan, Edward Pogossian Strategy Knowledge Acquisition Interface for Computation Anomalies Dynamic Analysis and Correction, International Workshop in Security, Yerevan, April 2010, pp.76-86

Z. Naghashyan, E. Pogossian1Developing Java Software for Representation, Acquisition and Management of Strategy Knowledge , in Mathematical Problems of Computer Sciences,   Proceedings of IPIA, Yerevan, 2010, 10pp.

Events
 Conferences
 Workshops
 Seminars
 Trainings
 Scientific Council
 Specialised Council
 


News
«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում» գիտաժողով
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ 2018թ. հոկտեմբերի 12-13-ը Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի է ունենալու
«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում» (Science and Technology Convergence) խորագրով երկրորդ գիտաժողովը։ Մանրամասներին ծանոթանալու և գրանցվելու համար կարող եք այցելել
www.stcc.am կայք, իսկ հարցերի դեպքում` գրել stc@asnet.am հասցեով։ Գիտաժողովի հրավերը կցված է /տե՛ս Հրավերը/:

 

The professional qualifying examination by specialties E.13.04 (The program) and E.13.05 (The program) will be held on November 1, 2018 at 11:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems.


In the frames of Erasmus+ Credit Mobility the first-year students of "Informatics and Computer Engineering" Department of ISEC NAS RA can study their first semester of 2018-2019 academic year at Universite Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3-PS), France. (See more)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’


Copyright © 2013, IIAP NAS RA