Home

About Institute
 Short history
 Administration
 Departments
 Councils
 Documents
 Contacts
 


Scientific Activity
 Main Fields
 Programs
 Periodicals
 Partnership
 R&D Projects
 Scientific Events


Education
 Postgraduate  School
 MD  School


Resources
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Library
Personal Data

Full name Zhora Nikoghosyan
Phone (+374 93) 508819
E-mail zhora@ipia.sci.am
Position
Senior Scientific Researcher
Research Interests

Discrete Mathematics, Graph Theory and Combinatorics. Existence problems of long (large) cycles and paths in graphs, as well as spanning trees in graphs with few end vertices (leaves) and few branch vertices - in forms of various generalizations and improvements of classical results based on minimum degree, connectivity, toughness, forbidden subgraphs and outside structures.

Education
M.Sc.   Yerevan State University, Department of Applied  Mathematics
Titles, Degree

Ph.D. in Mathematical Cybernetics, Minsk Institute of Mathematics, Byeloruss Academy of Sciences, Thesis: “On two generalizations of hamiltonian problem in graph theory”

Professional Experience
Senior Scientific Researcher   Institute for Informatics and Automation Problems of NAS RA,(1999 – present)

Lecturer   Gyumri Information Technologies Center
(2005-2011)

Senior Lecturer   Institute for Raising the Qualification
of Teachers, (1989 – 1993)

Scientific Researcher   Institute for Informatics and Automation
Problems of NAS RA, (1974 – 1989)
Selected Publications
Zh. Nikoghosyan, On maximal cycle of a graph (Russian), DAN Arm. SSR, v. LXXII, No. 2 (1981) 82-87.

R. Häggkvist and G.G. Nicoghossian, A remark on hamiltonian cycles, J. Combin. Theory Ser. B 30 (1981) 118-120.

Zh. Nikoghosyan, Spanning trees on simple 3-polytopes (Russian), Kybernetika, No. 4 (1982) 35-42.

Zh. Nikoghosyan, n-spanning and hypo-n-spanning graphs (Russian), tanulmanyok, No. 135, Budapest (1982) 153-167.

Zh. Nikoghosyan, On maximal cycles of a graph (Russian), Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica 17 (1982) 251-282.

Zh. Nikoghosyan, A sufficient condition for a graph to be hamiltonian (Russian), DAN Arm. SSR, v. LXXVIII, No. 1 (1984) 12-16.

Zh. Nikoghosyan, An hamiltonian sufficient condition of a graph (Russian), Matematicheskie voprosy kibernetiki i vychislitelnoj tekhniki, v. XIV (1985) 34-54.

Zh. Nikoghosyan, On longest cycles in graphs (Russian), DAN Arm. SSR, v. LXXXI, No. 4 (1985) 166-170.

Zh.G. Nikoghosyan, Path-Extensions and Long Cycles in Graphs, Mathematical Problems of Computer Science 19 (1998) 25-31.

Zh,G. Nikoghosyan, Cycle-Extensions and Long Cycles in Graphs, Mathematical Problems of Computer Science 21 (2000) 121-128.

Zh.G. Nikoghosyan, Cycle-Extensions and Long Cycles in k-connected Graphs, Mathematical Problems of  Computer Science 21 (2000) 129-155.

Zh.G. Nikoghosyan, Discrete Mathematics (Armenian), Gyumri Information Technologies Center (2007) 334 p.

Zh.G. Nikoghosyan, Dirac-type generalizations concerning large cycles in graphs, Discrete Mathematics 309 (2009) 1925-1930, doi: 10.1016/j.disc.2008.03.011.

M.Zh. Nikoghosyan, Zh.G. Nikoghosyan, Large cycles in 4-connected graphs, Discrete Math. 311 (2011) 302-306. doi:10.1016/j.disc.2010.10.020.

Zh.G. Nikoghosyan, “Graph Invariants and Large Cycles: A Survey”, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, vol. 2011, Article ID 206404, 11 pages, 2011. doi:10.1155/2011/206404. 

Zh.G. Nikoghosyan, Pure Links Between Graph Invariants and Large Cycle Structures, New Frontiers in Graph Theory, Dr. Yagang Zhang (Ed.) (2012) 19-42, ISBN: 978-953-51-0115-4, InTech,  Available from: http://www.intechopen.com/books/new-frontiers-in-graph-theory/pure-links-between-graph-invariants-and-large-cycle-structures-

Zh.G. Nikoghosyan, Two Sufficient Conditions for Hamilton and Dominating Cycles, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Article in Press, v. 2012, ID 185346, 25p. DOI: 10.1155/2012/185346.

Zh.G. Nikoghosyan, Disconnected forbidden subgraphs, toughness and Hamilton cycles, ISRN Combinatorics, Volume 2013, Article ID 673971, 4 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/673971.

Zh.G. Nikoghosyan, Advanced Lower Bounds for the Circumference, Graphs and Combinatorics 29 (2013) 1531-1541. DOI: 10.1007/s00373-012-1209-4. 

Events
 Conferences
 Workshops
 Seminars
 Trainings
 Scientific Council
 Specialised Council
 


News

«Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» ամառային միջազգային դպրոց
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ս․թ․ սեպտեմբերի 26-29-ը  ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման ինստիտուտի Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնն անցկացնելու է գիտաչափությանը նվիրված երկրորդ ամառային միջազգային դպրոցը` «Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» խորա-
գրով։ Ամառային դպրոցի ընթացքում դասախոսություններով հանդես կգան գիտաչափության ոլորտի առաջատար մասնագետներ Բելգիայից, Իտալիայից, Ռուսաստանից, Հայաստանից և այլն։ Դպրոցը նախատեսված է  գիտության հետ առնչվող անձանց լայն շրջանակի համար: Դպրոցի մասին մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ
csiamconf2018.sci.am/
կայքում։


«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում»
 գիտաժողով
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ 2018թ. հոկտեմբերի 12-13-ը Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի է ունենալու
«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում» (Science and Technology Convergence) խորագրով երկրորդ գիտաժողովը։ Մանրամասներին ծանոթանալու և գրանցվելու համար կարող եք այցելել
www.stcc.am կայք, իսկ հարցերի դեպքում` գրել stc@asnet.am հասցեով։ Գիտաժողովի հրավերը կցված է /տե՛ս Հրավերը/:

 

The professional qualifying examination by specialties E.13.04 (The program) and E.13.05 (The program) will be held on November 1, 2018 at 11:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems.


In the frames of Erasmus+ Credit Mobility the first-year students of "Informatics and Computer Engineering" Department of ISEC NAS RA can study their first semester of 2018-2019 academic year at Universite Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3-PS), France. (See more)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’


Copyright © 2013, IIAP NAS RA