Home

About Institute
 Short history
 Administration
 Departments
 Councils
 Documents
 Contacts
 


Scientific Activity
 Main Fields
 Programs
 Periodicals
 Partnership
 R&D Projects
 Scientific Events


Education
 Postgraduate  School
 MD  School


Resources
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Library
Personal Data

Full name Hrachya Astsatryan
Phone (+374 94) 361138
E-mail hrach@sci.am
Position
Head of Center for Scientific Computing department
Research Interests

Computational Science, Scientific Computing, e-infrastructures (HPC, Grid, Cloud), Scientific gateways and Portals, Green ICT

Education
PhD   Institute for Informatics and Automation Problems of NAS RA

MSc   Diploma of Mathematics,
Yerevan State  University
Titles, Degree
PhD in technical sciences
Professional Experience
Head of Scientific Computing Center   Institute for Informatics and Automation Problems of NAS RA
(2014-at present)

National Contact Point   European Research Infrastructures from
Armenia (2014-at present)
 
Acting Executive Director   “Armenian National Grid Initiative”
Foundation (2010-at present)
 
Head of Parallel
Computing Lab.
  Institute for Informatics and Automation 
Problems of NAS RA (2007-2014)
 
Post Doctoral Researcher   Institut de Recherche en Informatique de
Toulouse, Toulouse, France (2006-2008)
 
Early Stage Researcher   KFKI Research Institute for Particle and 
Nuclear Physics of the Hungarian Academy of
Sciences, Budapest, Hungary (2006-2006)
 
Junior-Senior Researcher   Institute for Informatics and Automation
Problems of NAS RA (1995-2007)
Selected Publications

Georges Da Costa, Thomas Fahringer, Juan Antonio Rico Gallego, Ivan Grasso, Atanas Hristov, Helen D. Karatza, Alexey Lastovetsky, Fabrizio Marozzo, Dana Petcu, Georgios L. Stavrinides, Domenico Talia, Paolo Trunfio, Hrachya Astsatryan, Exascale machines require new programming paradigms and runtimes, Journal of Supercomputing Frontiers and Innovations, 2015 (in print).

Hrachya Astsatryan, Andranik Hayrapetyan, Wahi Narsisian, Shushanik Asmaryan, Vahagn Muradyan, Yaniss Guigoz, Gregory Giuliani, Nicolas Ray, An Interoperable Cloud-based Scientific Gateway for NDVI Time Series Analysis, Elsevier Computer Standards & Interfaces, 2015, 31(40), pp. 79–84, doi: 10.1016/j.csi.2015.02.001.

Sh. Asmaryan, A. Saghatelyan, H. Astsatryan, L. Bigagli, P. Mazzetti, S. Nativi, Y. Guigoz, P. Lacroix, G. Giuliani, N. Ray, Paving the way toward an environmental National Spatial Data Infrastructure in Armenia, South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, Vo3, No3S, pp. 53-62, e-ISSN: 2241-1224, 2014.

Hrachya Astsatryan, Wahi Narsisian, Andranik Hayrapetyan, Albert Saribekyan, Shushanik Asmaryan, Vahagn Muradyan, Yaniss Guigoz, Gregory Giuliani, Nicolas Ray, Springer Earth Science Informatics, vol. 8, no. 2, June 2015, pp. 453-460, DOI: 10.1007/s12145-014-0165-3.

H. Astsatryan, A. Hayrapetyan, W. Narsisian, V. Sahakyan, Yu. Shoukourian, G. Neagu, and A. Stanciu, Environmental Science Federated Cloud Platform in the BSEC Region, International Journal of Scientific & Engineering Research, vol. 1, no.1, pp. 1130-1133, January 2014, ISSN 2229-5518.

P. Bogatencov, M. Dombrougov, V. Galagan, V. Shkarupin, E. Martynov, H. Astsatryan, A. Aliyev, R. Kvatadze, A. Tuzikov, E-infrastructures and e-services in the Eastern Partnership Countries, IEEE Proceedings of the RoEduNet Conference 13th Edition: Networking in Education and Research Joint Event RENAM 8th Conference, DOI: 10.1109/RoEduNet-RENAM.2014.6955298, pp. 1-6, 2014.

Yu. Shoukourian, V. Sahakyan, H. Astsatryan, E-Infrastructures in Armenia: Virtual Research Environments, IEEE Proceedings of the Conference Computer Science and Information Technologies (CSIT), 2013, pp. 1-7, DOI: 10.1109/CSITechnol.2013.6710360

H. Astsatryan, V. Sahakyan, Yu. Shoukourian, Recent Developments of e-Science Infrastructures in Armenia, Reports of National Academy of Sciences of Armenia, Volume 113, No 4, 2013, pp. 352-356, ISSN 0321-1339.

A.H. Poghosyan, H.V. Astsatryan, A.A. Shahinyan, Parallel Peculiarities and Performance of GROMACS Package on HPC Platforms, International Journal of Scientific & Engineering Research, vol. 4, no.12, pp.1755-1761, December 2013, ISSN 2229-5518.

Armen Poghosyan, Levon Arsenyan, Hrachya Astsatryan, Dynamical Features of Complex Systems: A Molecular Simulation Study, HP-SEE User Forum 2012, Belgrade, Serbia, Springer Modelling and Optimization in Science and Technologies, volume 2, 2014, pp. 117-122, DOI: 10.1007/978-3-319-01520-0_14.

Hrachya Astsatryan, Vladimir Sahakyan, Yuri Shoukouryan, Michel Daydé, Aurelie Hurault, Ronan Guivarch, Arutyun Terzyan, Levon Hovhannisyan, Services Enabling Large-Scale Linear Systems of Equations and Algorithms  based on Integrated P-Grade Portlal, Springer Journal of Grid Computing, 2013, Volume 11, Issue 2, DOI: 10.1007/s10723-013-9254-7, pp. 239-248

H. Astsatryan, T. Gevorgyan, A. Shahinyan, Web Portal for Photonic Technologies Using Grid Infrastructures, Journal of Software Engineering and Applications, Vol. 5 No. 11, 2012, pp. 864-869, doi: 10.4236/jsea.2012.511100.

A.H. Poghosyan, L. H. Arsenyan, H.V. Astsatryan,  Comparative NAMD Benchmarking of Complex System on Bulgarian BlueGene/P, IEEE Proceedings of 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, ISBN: 978-1-4673-2577-6 , Opatija, Croatia, pp. 319-321.

A. Poghosyan, L. Arsenyan, H. Astsatryan, M. Gyurjyan, H. Keropyan and A. Shahinyan, NAMD Package Benchmarking on the Base of Armenian Grid Infrastructure, Journal of Communications and Network, Scientific Research Publishing, Vol. 4 No. 1, 2012, pp. 34-40, doi:10.4236/cn.2012.41005.

Hrachya Astsatryan, Vladimir Sahakyan, Yuri Shoukourian, Michel Dayde and Aurelie Hurault, Enabling Large-Scale Linear Systems of Equations on Hybrid HPC Infrastructures, September 4-16, Skopje, Macedonia, Springer, Advances in Intelligent and Soft Computing, 2012, Volume 150/2012, 239-245, DOI: 10.1007/978-3-642-28664-3_22.

Events
 Conferences
 Workshops
 Seminars
 Trainings
 Scientific Council
 Specialised Council
 


News

«Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» ամառային միջազգային դպրոց
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ս․թ․ սեպտեմբերի 26-29-ը  ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման ինստիտուտի Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնն անցկացնելու է գիտաչափությանը նվիրված երկրորդ ամառային միջազգային դպրոցը` «Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» խորա-
գրով։ Ամառային դպրոցի ընթացքում դասախոսություններով հանդես կգան գիտաչափության ոլորտի առաջատար մասնագետներ Բելգիայից, Իտալիայից, Ռուսաստանից, Հայաստանից և այլն։ Դպրոցը նախատեսված է  գիտության հետ առնչվող անձանց լայն շրջանակի համար: Դպրոցի մասին մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ
csiamconf2018.sci.am/
կայքում։


«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում»
 գիտաժողով
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ 2018թ. հոկտեմբերի 12-13-ը Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի է ունենալու
«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում» (Science and Technology Convergence) խորագրով երկրորդ գիտաժողովը։ Մանրամասներին ծանոթանալու և գրանցվելու համար կարող եք այցելել
www.stcc.am կայք, իսկ հարցերի դեպքում` գրել stc@asnet.am հասցեով։ Գիտաժողովի հրավերը կցված է /տե՛ս Հրավերը/:

 

The professional qualifying examination by specialties E.13.04 (The program) and E.13.05 (The program) will be held on November 1, 2018 at 11:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems.


In the frames of Erasmus+ Credit Mobility the first-year students of "Informatics and Computer Engineering" Department of ISEC NAS RA can study their first semester of 2018-2019 academic year at Universite Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3-PS), France. (See more)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’


Copyright © 2013, IIAP NAS RA