See All News
Tigran Shahinyan
Position: Scientific Researcher

Phone: (+374 91) 418275
E-mail: tigran.shahinyan@gmail.com
  Research Interests

Data Management, High Performance Computing, Semantic Web

 
  Titles, Degree

Ph. D.

 
  Selected Publications
  • T.A. Shahinyan, “An Integrated environment for Distributed Data Processing”, Computer Science and information Technologies, September 26-30, 2011, Yerevan, Armenia
  • V. K. Agavelyan, V.G.Sahakyan, T. A. Shahinyan. “Digital Objects Framework for Document Flow Systems”, Computer Science and Information Technologies, September 22-26, 2003, Yerevan, Armenia
  • T.A. Shahinyan, “A Conceptual Model of Digital Libraries Integration, Based on Metadata Architecture”. Mathematical Problems of Computer Science 22.2001
 
News
2019թ. մայիսի 22-ին ժ. 14:00-ին Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում (4-րդ հարկ, սեմինարների սենյակ) անցկացվելու են գիտական քննարկումներ Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) գիտնականների հետ՝ 
Jean-Pierre JESSEL, Alain Crouzil:
Բոլոր ցանկացողները հրավիրվում են մասնակցելու: On May 24, 2019 at 15:00
the general seminar of IIAP will be held.

On the agenda there is the report of David Sargsyan on «Դիսկրետ կոմբինատոր խնդիրներ վերջավոր դաշտերում».The graded test in Informatics for PhD applicants
will take place on May 29, 2019 at 10:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems (Room 333). The qualifying test in Informatics for PhD students
will take place on May 30, 2019 at 10:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems (Room 333).                                                           
CONTACTS
  • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
  • Phone: (+37410) 28-20-30
  • Fax: (+37410) 28-20-50
  • E-mail: ipia@ipia.sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION