Home

About Institute
 Short history
 Administration
 Departments
 Councils
 Documents
 Contacts
 


Scientific Activity
 Main Fields
 Programs
 Periodicals
 Partnership
 R&D Projects
 Scientific Events


Education
 Postgraduate  School
 MD  School


Resources
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Library
Personal Data

Full name Vahagn Poghosyan
Phone (+374 98) 463901
E-mail povahagn@yahoo.com
Position
Senior Scientific Researcher
Research Interests

Non-equilibrium statistical mechanics, distributed networks, cellular automata, self-organized criticality, information dissemination models, random walks

Education
PhD


Joint Institute for Nuclear Research, Bogoliubov Laboratory of Theoretical
Physics, Dubna, Russia, 2008
 
MSc   Yerevan State University,Faculty of Physics,
Chair of Theoretical Physics
 
Pregraduate practice

 
  Bogoliubov Laboratory of Theoretical
Physics, Joint Institute for Nuclear
Research, Dubna, Russia, 2004-2005
 
Bachelor’s degree   Yerevan State University, Faculty of Physics
Titles, Degree

PhD of Physical and mathematical sciences

Professional Experience
Senior Researcher

  Institute for Informatics and Automation Problems of NAS RA (Apr 2012-at present)
 
Visiting Scientist

  BLTP JINR, Dubna, Russia,
(Jan 2012 - Mar 2012)
 
Postdoctoral Researcher

  IRMP UCL, Louvain-la-Neuve, Belgium
(Nov 2009 - Dec 2011)
 
Junior Researcher   BLTP JINR, Dubna, Russia,
(Sep 2004 - Nov 2009)
Selected Publications

V.S. Poghosyan, “Exact Partition functions of the spin and gauge Potts models on the anisotropic ladders”, Proc. NAS Armenia, Physics, vol. 40, No. 4, 235-238 (2005).

J.G. Brankov, Vl.V. Papoyan, V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “The totally asymmetric exclusion process on a ring: Exact relaxation dynamics and associated model of clustering transition”, Physica A 368, 471-480 (2006).

V.S. Poghosyan, S.Y. Grigorev, V.B. Priezzhev and P. Ruelle, “Pair correlations in sandpile model: A check of logarithmic conformal field theory”, Phys. Lett. B 659, 768-772 (2008).

V.S. Poghosyan, V.B. Priezzhev and P. Ruelle, “Jamming probabilities for a vacancy in the dimer model”, Phys. Rev. E 77, 041130 (2008).

V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “Determinant solution for the TASEP with particle-dependent hopping probabilities on a ring”, Markov Processes and Related Fields 14, 233-254 (2008).

V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “The relaxation dynamics of the TASEP with particle-dependent hopping probabilities on a ring”, Rep. Math. Phys. 61, 239-246 (2008).

S.Y. Grigorev, V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “Three-leg correlations in the two-component spanning tree on the upper half-plane”, J. Stat. Mech. (2009) P09008.

V.S. Poghosyan, S.Y. Grigorev, V.B. Priezzhev and P. Ruelle, “Logarithmic two-point correlators in the Abelian sandpile model”, J. Stat. Mech. (2010) P07025.

V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “The problem of predecessors on spanning trees”, Acta Polytechnica, vol. 51, No. 1, 59-62 (2011).

Su.S. Poghosyan, V.S. Poghosyan, V.B. Priezzhev and P. Ruelle, “Numerical Study of the Correspondence Between the Dissipative and Fixed Energy Abelian Sandpile Models”, Phys. Rev. E 84, 066119 (2011).

V.S. Poghosyan, V.B. Priezzhev and P. Ruelle, “Return probability for the loop-erased random walk and mean height in the Abelian sandpile model: a proof”, J. Stat. Mech. (2011) P10004.

A. Gorsky, S. Nechaev, V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “From elongated spanning trees to vicious random walks”, Nuclear Physics B 870, 1, 55–77 (2013).

V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “Correlations in the $n \rightarrow 0$ limit of the dense $O(n)$ loop model”, Journal of Physics A: Math. Theor. 46 (2013) 145002.

V.H. Hovnanyan, Su.S. Poghosyan and V.S. Poghosyan, “New Methods of Construction of Fault-Tolerant Gossip Graphs”, IEEE, IX International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT), Revised Selected Papers, 2013, 1, 5, 23-27.

H.E. Nahapetyan, Su.S. Poghosyan and V.S. Poghosyan, “The Investigation of Models of Self-Organized Systems by Parallel Programming Methods Based on the Example of an Abelian Sandpile Model”, CSIT 2013.

V.H. Hovnanyan, Su.S. Poghosyan and V.S. Poghosyan, “Graph Plotter: a Software Tool for the Investigation of Fault-Tolerant Gossip Graphs”, CSIT 2013.

V.H. Hovnanyan, Su.S. Poghosyan and V.S. Poghosyan, “Method of Local Interchange for the Investigation of Gossip Problems”, Mathematical Problems of Computer Science 40, 5-12, 2013.

V.H. Hovnanyan, Su.S. Poghosyan and V.S. Poghosyan, “Method of Local Interchange for the Investigation of Gossip Problems: part 2”, Mathematical Problems of Computer Science 41, 15-22, 2014.

V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “Euler tours and unicycles in the rotor-router model”, J. Stat. Mech. (2014) P06003.

J.G. Brankov, V.S. Poghosyan, V.B. Priezzhev and P. Ruelle, “Transfer matrix for spanning trees, webs and colored forests”, J. Stat. Mech. (2014) P09031.

Vl.V. Papoyan, V.S. Poghosyan and V.B. Priezzhev, “A loop reversibility of the rotor-router walk”, J. Phys. A: Math. Theor. 48 (2015) 285203.

Events
 Conferences
 Workshops
 Seminars
 Trainings
 Scientific Council
 Specialised Council
 


News

«Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» ամառային միջազգային դպրոց
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ս․թ․ սեպտեմբերի 26-29-ը  ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման ինստիտուտի Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնն անցկացնելու է գիտաչափությանը նվիրված երկրորդ ամառային միջազգային դպրոցը` «Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» խորա-
գրով։ Ամառային դպրոցի ընթացքում դասախոսություններով հանդես կգան գիտաչափության ոլորտի առաջատար մասնագետներ Բելգիայից, Իտալիայից, Ռուսաստանից, Հայաստանից և այլն։ Դպրոցը նախատեսված է  գիտության հետ առնչվող անձանց լայն շրջանակի համար: Դպրոցի մասին մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ
csiamconf2018.sci.am/
կայքում։


«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում»
 գիտաժողով
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ 2018թ. հոկտեմբերի 12-13-ը Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի է ունենալու
«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում» (Science and Technology Convergence) խորագրով երկրորդ գիտաժողովը։ Մանրամասներին ծանոթանալու և գրանցվելու համար կարող եք այցելել
www.stcc.am կայք, իսկ հարցերի դեպքում` գրել stc@asnet.am հասցեով։ Գիտաժողովի հրավերը կցված է /տե՛ս Հրավերը/:

 

The professional qualifying examination by specialties E.13.04 (The program) and E.13.05 (The program) will be held on November 1, 2018 at 11:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems.


In the frames of Erasmus+ Credit Mobility the first-year students of "Informatics and Computer Engineering" Department of ISEC NAS RA can study their first semester of 2018-2019 academic year at Universite Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3-PS), France. (See more)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’


Copyright © 2013, IIAP NAS RA