NI4OS- Europe National Open Science Capacity Building Training for Armenia
Registration Open
The NI4OS-Europe National Training Event on Capacity Building in the Field of Open Science for Armenia will take place on September 28, 2020.

The event is organized by the Institute of Informatics and Automation Problems of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, as a partner of NI4OS-Europe Project as one o a series of national training events on capacity building in the field of open science. NI4OS-Europe aims to be a core contributor to the EOSC service portfolio, commit to EOSC governance and ensure inclusiveness on the European level for enabling global Open Science.

The event aims to present the Armenian OpenAire National Open Access Desk (NOAD) organized within the NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe) Project funded by the European Commission under the Horizon 2020 European research infrastructures. The event will be held online on 28th September 11։00 am Yerevan time.

The Event aims to bring together researchers, technicians, and stakeholders to present and share their experiences on Open Science and European Open Science Cloud (EOSC) activities. During the event the Armenian OpenAire NOAD, its primary aims and future plans, the possibility to include other target institutions of Armenia and actual problems in the field of open science in Armenia will be presented. The speeches will be followed by a Q&A section, during which the speakers will address the questions and concerns of the present.

The target audience will be the scientific community from all academic and educational institutions from Armenia, publishers, and other interested parties.

For more details and registration visit the event page at: https://events.ni4os.eu/event/14/.

Meeting and discussion within Erasmus+ All4R&D project
Follow the link for the article in Armenian․
ARMDOCT ծրագրի մեկնարկը տրվեց Երևանում
«Դոկտորական կրթության բարեփոխումը Հայաստանում՝ ակադեմիական համայնքի, արդյունաբերության պահանջներին և ԵՄ փորձին համապատասխան», ARMDOCT, ծրագրին իր մասնակցությունը կբերի նաև ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտը՝ կարևորելով դոկտորական կրթությունը Հայաստանում Զալցբուրգի սկզբունքներին համահունչ բարեփոխումը և գիտության ու արդյունաբերության սերտ համագործակցության զարգացումը։

Փետրվարի 4-5-ին կայացած ծրագրի մեկնարկային հանդիպմանը մասնակցեցին նաև ԻԱՊԻ-ի աշխատակիցները, որտեղ մանրամասն ներկայացվեց ծրագիրը և նախանշվեց մոտակա պլանը։Հանդիպմանը ներկա էին ինչպես տեղական բուհերի, ԿԳՍՄ նախարարության, այնպես էլ ներկայացուցիչներ եվրոպական գործընկեր երկրներից, ովքեր կիսվեցին իրենց փորձով, ինչը կնպաստի փորձի փոխանակմանը և տեղայնացմանը։

ԻԱՊԻ-ի գիտ. քարտուղար Հասմիկ Սահակյանը հակիրճ ներկայացրեց ինստիտուտի սպասելիքները ծրագրից և դրա շրջանակներում իրականացվելիք բարեփոխումներից։

Ծրագրի մասին կարող եք կարդալ նաև այստեղ:
Mentorship scheme for EaP research & education networks starts with Armenia-Germany alliance
Collaboration on emergency response testing and optimisation of the eduroam wifi roaming service were two agreements made recently between the Armenian and German national research and education networking (NREN) organisations ASNET-AM and DFN. Representatives met in Berlin as part of a mentorship alliance organised within the EU-funded Eastern Partnership Connect project, EaPConnect.

See more  http://bit.ly/2Q5FUFE.
 
 
See All News

HOME

Institute for Informatics and Automation Problems (IIAP) is a leading research and technology development institute of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia  (NAS RA) in the field of applied mathematics and informatics, as well as in the field of application of computing technologies in various fields of science and technology.

Today, the institute's strategic goal is to provide fundamental knowledge and expertise in computer science and technology, to develop the e-infrastructure and services required by the literate information society, to provide high performance computing services for the solution of scientific and economic issues, to prepare highly-qualified scientists and engineers in relevant fields. IIAP has a leading status in the region in the ICT sector, which is one of its most important technological directions.

The main directions of research and applications areas of the IIAP are the following:

Personnel:

Employees – 147
Researchers - 82, among them:
      1 Members of the National Academy of Sciences
      1 Corresponding Members of the National Academy of Sciences
      12 Doctors of Science
      51 PhD.

 
News
On October 27, 2020 at 12:00

An online session of the seminar on "Development of Centralized Automated System for Distribution of Wildcard Certificates" of Department of Computational and Cognitive Networks will be held at the following address:
https://meet.asnet.am/b/vla-7k6-wfy.
Reporter: S. Petrosyan.
                                                           
CONTACTS
  • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
  • Phone: (+37410) 28-20-30
  • Fax: (+37410) 28-20-50
  • E-mail: ipia@ipia.sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION