Home

About Institute
 Short history
 Administration
 Departments
 Councils
 Documents
 Contacts
 


Scientific Activity
 Main Fields
 Programs
 Periodicals
 Partnership
 R&D Projects
 Scientific Events


Education
 Postgraduate  School
 MD  School


Resources
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Library
Personal Data

Full name Davit Muradyan
Phone (+374 93) 895746
E-mail davidmuam@yahoo.com
Position
Biostatistician
Research Interests

Applied Statistics, Machine Learning, Graph Theory

Education

Department of Applied Mathematics, Yerevan State University

Titles, Degree

MS of sciences

Professional Experience
SAS Programmer   FIRMPLACE Corp., YEREVAN 2014, Feb - 2015, Apr (1 year 3 months)(contract with Jhonson&Jhonson)

Biostatistician   DARMANTEST LABORATORIESYEREVAN
since 2012, Sep (domain: bioequivalence of drugs)

Statistical Modeller   NUMETRICS MANAGEMENTSYSTEMS, YEREVAN,
2010, May - 2011, Nov (1 year 6 months)

Researcher   INSTITUTE for INFORMATICSand AUTOMATION
PROBLEMS, 2009-2010

Senior Engineer II   NAS Armenia,  Senior Engineer II SYNOPSYS
ARMENIA, YEREVAN, (2005-2007) 1996-2008

Head of group “Yield
Modelling”
  HPL ARMENIA (1996-2005, acquired by
SYNOPSYS in 2005)

Head of Statistical
Department
  INFORMATION CENTER OF MINISTRY OF
HEALTH YEREVAN, ARMENIA 1979-1996
Selected Publications

David Muradian, “On Layout Problems for Kneser Graphs”, In Computer Science and Information Technologies Conference, pages 341–342, Yerevan, Armenia., 2009. 

David Muradian et al, “Yield Optimization through Statistical Analysis of Recipe Changes”, 18th Annual IEEE/SEMI Conference, ASMC 2007, Stresa, Italy.

David Muradian, “The Bandwidth Minimization Problem for Cyclic Caterpillars with Hair Length 1 is NP-complete”, Theoretical Computer Science, Volume 307, N. 3 (2003), “Selected Papers in Honour of Lawrence Harper”. In English. 

D.O. Muradian, “A Polynomial Algorithm for finding the Bandwidth of Interval Graphs”, Academy of Science of Armenia, Papers 82, 2, 64-66 (1986). In Russian.

D.O. Muradian, “Some estimates for the Length of an Arbitrary Graph”, Mathematical Issues of Cybernetics, Computing Equipment, 14, 79-86, 126 (1985). In Russian.

D.O. Muradian, “Minimax Numbering of Multipaths”, 7th All-Union Conference “Theoretical Cybernetics”, 1985, Irkutsk, Russia.

D.O. Muradian, “Minimal Numberings of a Two-dimensional Cylinder”, Academy of Science of Armenia, Papers 75, 3, 114-119 (1982). In Russian.

D.O. Muradian, T.E. Piliposyan, “Minimal Numberings of Vertices of a Rectangular Lattice”, Academy of Science of Armenia, Papers 70, 1, 21-27 (1980). In Russian.

D.O. Muradian, T.E. Piliposyan, “The Problem of Finding the Length and Width of the Complete P-partite Graph”, Scientific Notes, Yerevan State University. 2, 18-26 (1980). In Russian. 

D.O. Muradian et al, “To the Task Inter-Zone Assignment Problem in the RAM at its Static Distribution”, Radio-electronics Issues, Issue 15, 112-115 (1980). In Russian.

Events
 Conferences
 Workshops
 Seminars
 Trainings
 Scientific Council
 Specialised Council
 


News

«Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» ամառային միջազգային դպրոց
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ս․թ․ սեպտեմբերի 26-29-ը  ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման ինստիտուտի Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնն անցկացնելու է գիտաչափությանը նվիրված երկրորդ ամառային միջազգային դպրոցը` «Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» խորա-
գրով։ Ամառային դպրոցի ընթացքում դասախոսություններով հանդես կգան գիտաչափության ոլորտի առաջատար մասնագետներ Բելգիայից, Իտալիայից, Ռուսաստանից, Հայաստանից և այլն։ Դպրոցը նախատեսված է  գիտության հետ առնչվող անձանց լայն շրջանակի համար: Դպրոցի մասին մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ
csiamconf2018.sci.am/
կայքում։


«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում»
 գիտաժողով
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ 2018թ. հոկտեմբերի 12-13-ը Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի է ունենալու
«Գիտության և տեխնիկայի մերձեցում» (Science and Technology Convergence) խորագրով երկրորդ գիտաժողովը։ Մանրամասներին ծանոթանալու և գրանցվելու համար կարող եք այցելել
www.stcc.am կայք, իսկ հարցերի դեպքում` գրել stc@asnet.am հասցեով։ Գիտաժողովի հրավերը կցված է /տե՛ս Հրավերը/:

 

The professional qualifying examination by specialties E.13.04 (The program) and E.13.05 (The program) will be held on November 1, 2018 at 11:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems.


In the frames of Erasmus+ Credit Mobility the first-year students of "Informatics and Computer Engineering" Department of ISEC NAS RA can study their first semester of 2018-2019 academic year at Universite Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3-PS), France. (See more)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’


Copyright © 2013, IIAP NAS RA